VÝUKOVÉ PROGRAMY MĚSTSKÉ POLICIE BRNO PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Preventivně informační oddělení Městské policie Brno, Bauerova 7,  nabízí výukové programy zaměřené na prevenci kriminality a prevenci rizikového chování dětí. Výukové programy jsou určeny žákům základních škol ve městě Brně.

 
Jedná se o interaktivní výukový cyklus tří přednášek (odstupy mezi jednotlivými přednáškami jsou 4 týdny). Jednotlivá témata jsou rozčleněna podle věkových kategorií žáků. Strážníci preventivně informačního oddělení  provádí výuku na základních školách vždy 2. a 3. vyučovací hodinu v úterních a čtvrtečních termínech.

Objednávání výukových programů MP Brno bude  možné pouze elektronicky v době od 2. 5. 2019 do obsazení termínů.  KAPACITA TERMÍNŮ BYLA ZAPLNĚNA!

Škola si může objednat pouze jeden termín.

Termíny přednášek

Blok

Den

 

Cyklus

 

číslo

v týdnu

I

II

III

blok 1

čtvrtek

12.9.2019

10.10.2019

7.11.2019

blok 2

úterý

17.9.2019

15.10.2019

12.11.2019

blok 3

čtvrtek

19.9.2019

17.10.2019

14.11.2019

blok 4

úterý

24.9.2019

22.10.1019

19.11.2019

blok 5

úterý

1.10.2019

5.11.2019

3.12.2019

blok 6

čtvrtek

3.10.2019

31.10.2019

5.12.2019

blok 7

úterý

7.1.2020

4.2.2020

3.3.2020

blok 8

čtvrtek

9.1.2020

6.2.2020

5.3.2020

blok 9

úterý

14.1.2020

11.2.2020

10.3.2020

blok 10

čtvrtek

16.1.2020

13.2.2020

12.3.2020

blok 11

úterý

21.1.2020

25.2.2020

17.3.2020

blok 12

úterý

24.3.2020

7.4.2020

5.5.2020

blok 13

čtvrtek

19.3.2020

16.4.2020

7.5.2020

blok 14

čtvrtek

26.3.2020

23.4.2020

21.5.2020

blok 15

úterý

14.4. 2020

12.5.2020

2.6. 2020

Po zkušenostech z výuky v minulých letech lze výukový program pro 1. třídy objednat až v termínech od ledna 2020 (na 2. pololetí školního roku).

Jak se přihlásit

Přihlášení do projektu VÝUKOVÉ PROGRAMY na školní rok 2019/2020  provádí základní škola elektronicky, přes webový formulář.
 

Nabízené výukové programy 2019/2020

Základní škola – I. stupeň

1.-3. třída – Bezpečné chování – "Foxíkova pravidla"

Výukový program připravuje děti na řešení rizikových situací, do kterých se mohou dostat doma, venku, na hřišti, ve škole. Děti se naučí bezpečnému chování. Jednotlivé situace budou s dětmi prakticky nacvičovány, výukový program je hravý, interaktivní. Podmínkou je zajištění interaktivní tabule nebo dataprojektoru k realizaci tohoto programu.

4.-5. třída – Vandalismus – "Nenič mě"

Úkolem cvičení je poukázat na negativní vliv vandalismu, na souvislosti s vnímáním hodnot v nejbližším okolí (vybavení bytu, domku, školní třídy) a životního prostoru v širším pojetí (ulice, parky, veřejně prospěšná zařízení, soukromé vlastnictví) a tímto způsobem přispět k tomu, aby se zvýšilo procento dětí, které k těmto hodnotám zaujme kladné stanovisko.

6.-9. třída  - Kyberšikana – "Bezpečně na internetu"

Žákům základních škol jsou předloženy teoretické i praktické informace týkající se fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie). Skutečné příběhy dětem ukazují, o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít  pro oběť a pro agresora kyberšikany. Celé cvičení je doprovázeno power-pointovou a audio-vizuální prezentací. Je kladen důraz na uvědomění si významu existence těchto závažných rizik, ale také na to jak je rozpoznat a předcházet jim.   Pro realizaci tohoto výukového programu je potřeba zajistit učebnu s dataprojektorem.

6.-9. třída – Právní vědomí – "Preventivně o právu“

V tomto výukovém programu se lektor zaměřuje na základy právního vědomí a dbá o to, aby děti pochopily skutkové podstaty přestupků a trestných činů. Děti se naučí správně rozeznat a popsat charakteristické znaky takového jednání především vlastními slovy a výrazovými prostředky, které jsou jim srozumitelnější než formální dikce zákona. Cvičení klade důraz na rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a na negativní následky takového jednání. U vybraných protiprávních jednání se lektor zaměří i na schopnost dětí rozpoznat situace, kdy je dítě obětí  a kdy je pachatelem takového jednání. Půjde zejména o šikanu, sexuální zneužívání, týrání, útisk apod. Pro realizaci tohoto výukového programu je potřeba zajistit učebnu s dataprojektorem.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 
Preventivně informační oddělení MP Brno, Bauerova 7

Zodpovědná osoba Mgr. Jan Čoupek

tel. 724 294 573 

jan.coupekmpb.cz