Městská policie Brno, ŘEDITELSTVÍ, ŠTEFÁNIKOVA 43, 602 00 BRNO

 

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo (pracovní pozici)

samostatný odborný referent Oddělení rozpočtu a fakturace

 

 

Za účelem obsazení pracovní pozice samostatný odborný referent Oddělení rozpočtu  a fakturace, vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

Charakteristika pracovní pozice:

Zajišťuje správu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku i drobného hmotného dlouhodobého majetku (komplexní správa, pořízení, vedení, evidence a vyřazení majetku).

Provádí a komplexně zajišťuje kontrolu hospodaření rozpočtu Městské policie Brno pro svěřenou oblast komerčního pojištění, sleduje vývoj, provádí rozbory a stanovuje návrhy na opatření. Navrhuje rozpočtové změny. Komplexně zpracovává agendu pojištění movitého a nemovitého majetku MP Brno (Fond krytí škod). Zastupuje pracovníka hotovostní přepážky (manipulace s finančními prostředky a přísně zúčtovatelnými tiskopisy) v době jeho nepřítomnosti.

 

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: ředitelství MP Brno, Štefánikova 43

 

 

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018 nebo dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 

 

 

Podmínky výběrového řízení:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • minimálně 5 let ekonomické praxe odpovídající charakteristice pracovní pozice
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • velmi dobrá znalost práce na PC – Microsoft Office, Excel, Word
 • bezúhonnost
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení
 • efektivní komunikace a asertivní chování

 

 

 

Dále výhodou:

 • znalost dodavatelsko-odběratelských vztahů a smluvních ujednání (pojistné, kupní nájemní aj. smlouvy) 
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů
 • praxe ve veřejné správě

 

 

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

9. platová třída /rozpětí od 17.360,- Kč do 26.110,- Kč dle započitatelné praxe/

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

 

 

Další zaměstnanecké benefity:

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska

 

 

 

přihlášce je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          doklady potvrzující požadovanou délku praxe

-          souhlas s nakládáním osobních údajů – součástí přihlášky

-          uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené ve  VŘ v části „dále výhodou“ doklad potvrzující praxi

 

 

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.


 

 

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 24. 11. 2017, 15.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – ORAF“

 

 

 

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

           

                         

 

 

 

 

 

V Brně dne 10. 11. 2017                                                       Bc. Luboš Oprchal

                                                                                       ředitel Městské policie Brno