Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování poskytnutých osobních údajůŘeditel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

vedoucí Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby MP Brno (dále jen Útulek)

Za účelem obsazení pracovní pozice vedoucí Útulku vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Stanovuje přístupy a způsoby provádění informačních kampaní o činnosti útulku ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.  Zodpovídá za provoz útulku a zajišťuje jeho činnost podle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, platného Provozního řádu útulku a dalších interních normativních aktů MPB. Řídí útulek, organizuje, kontroluje a odpovídá za činnost svých podřízených v rámci platné organizační struktury MP. Zabezpečuje provoz útulku tak, aby jeho vlivem nedocházelo k narušování životního prostředí a k porušování hygienických, chovatelských, veterinárních a bezpečnostních podmínek. Zpracovává závazně metodické pokyny související s provozem útulku a kontroluje jejich dodržování. Podle provozních potřeb útulku a ustanovení platných právních předpisů vytváří a uvádí do praxe formuláře, tiskopisy a další dokumentaci potřebnou k administrativnímu zajištění činnosti útulku. Koordinuje činnost útulku při zajišťování podmínek smlouvy o poskytování komplexní veterinární péče o zvířata umístěná v útulku uzavřené s veterinárním lékařem útulku. Spolupracuje s veterinárním lékařem útulku při zajištění komplexní veterinární péče o zvířata a konzultuje s ním nezbytná opatření k předcházení a zamezení šíření nákaz. Provádí denní kontrolu provozu útulku a dodržování chovatelských a veterinárních podmínek. Činí opatření k odstranění provozních, veterinárně-technických a chovatelských závad.  Zodpovídá za čerpání rozpočtu útulku a dodržení finančního objemu jeho položek. Zodpovídá za dostatečné zásoby krmiv, sanitárních, chovatelských a veterinárních potřeb. Zpracovává agendu finančních pohledávek za vlastníky zvířat a připravuje k těmto pohledávkám podklady pro jejich případné vymáhání. Zastupuje útulek ve vztahu k veřejnosti, poskytuje vnějším osobám potřebné informace a v rámci platných právních předpisů a interních normativních aktů vyřizuje externí písemnou agendu vztahující se k činnosti útulku. Provádí kontrolu stavu finančních prostředků přijatých od vlastníků zvířat a nových schovatelů a kontroluje správnost vedení příslušných finančních dokladů. Provádí kontrolu stavu finančních prostředků přijatých od osob do veřejné finanční sbírky pro útulek a kontroluje správnost vedení příslušných finančních dokladů. Provádí a odpovídá za finanční kontrolu na svěřeném úseku ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě, vše ve znění pozdějších předpisů. Provádí pokladní manipulaci s finančními prostředky v rámci hotovostní přepážky útulku vč. přijímání a zúčtování záloh.

-       pracovní poměr

-          pracovní doba: nerovnoměrné rozvržení pružné pracovní doby s průměrnou týdenní pracovní dobu 40 hod. týdně ve vyrovnávacím období 2 týdnů po sobě jdoucích. Základní pracovní doba od 09.00 hod. do 14.00 hod., a volitelná pracovní doba v rozmezí od 06.00 do 09.00 hod. a koncem pracovní doby v rozmezí od 14.00 do 21.00 hod. Přestávka v práci v délce 30 min. se do pracovní doby nezapočítává

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno

Předpokládaný nástup: dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

·           vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, ekonomický, technický nebo zemědělsko-technický obor nebo

       vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání bez určení oboru a současně střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomický, technický nebo zemědělsko-technický obor

·           minimálně 3 roky praxe vedoucího zaměstnance s řídící činností dle § 11 Zákoníku práce

·           odborné předpoklady pro řídící funkci, odpovídající rozhodovací a organizační schopnosti

·           velmi dobrá orientace v právních předpisech, které s uvedenou pracovní pozicí souvisí (dle charakteristiky pracovní pozice)

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vztahujících se k postavení a chovu zvířat

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 320/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

·           orientace v dodavatelsko – odběratelských vztazích (kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb a fakturace apod.)

·           řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

·           dobrý verbální i písemný projev

·           dobrá uživatelská znalost práce na PC – Microsoft Office a schopnost práce se síťovými aplikacemi zaměstnavatele (spisová služba, Informační systém MP, personální a docházkový systém)

·           bezúhonnost

·           flexibilita, spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup, vysoké pracovní nasazení

·           efektivní komunikace a asertivní chování

·           ochota k celoživotnímu vzdělávání

·           kladný vztah ke zvířatům

Dále výhodou:

 • doplňující vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů
 • praxe v oblasti chovatelské a veterinární péče o zvířata
 • doplňující vzdělání v oblasti komunikace s veřejností

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

10. platová třída /rozpětí od 19.760,- Kč do 29.740,- Kč dle započitatelné praxe/

příplatek za vedení ve výši 3. 500,- Kč a možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity :

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (free days) v rozsahu 2 dnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání
 • přidělení služebního mobilního telefonu

K přihlášce je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          koncepce řízení Útulku

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          doklady potvrzující požadovanou délku praxe vedení

-          uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené ve  VŘ v části „dále výhodou“ doklad potvrzující praxi a doplňující vzdělání

-           

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit

na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 31. 05. 2019, 14.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – Vedoucí Útulku“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici
 • ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka – práce není vhodná pro občany s alergiemi (srst, prach, apod.)
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 15. 05. 2019                                                       Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                         ředitel Městské policie Brno

——————————–

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

samostatný odborný referent Organizačního oddělení

Za účelem obsazení pracovní pozice samostatný odborný referent Organizačního oddělení MP Brno vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Zajišťuje práce organizačního, administrativního, informačního a technického charakteru pro ředitele, jeho náměstky a ostatní zaměstnance vedení MP. Vede evidenci o termínech úkolů uložených zejména Radou a Zastupitelstvem města Brna a primátorem statutárního města Brna a sleduje jejich dodržování. Připravuje podklady a dokumenty pro jednání a porady a zpracovává z nich zápisy. Organizačně koordinuje práce jednotlivých organizačních celků MP s programem zaměstnanců vedení MP, zajišťuje informační, organizační a evidenční práce sekretariátu. Zabezpečuje ucelenou spisovou agendu MP. Vede evidenci došlé a odchozí pošty, včetně elektronické, zabezpečuje předávání veškerých písemností příslušným organizačním celkům.

 • pracovní poměr
 • pracovní doba: nerovnoměrné rozvržení pružné pracovní doby s průměrnou týdenní pracovní dobou 40 hodin týdně a vyrovnávacím obdobím 2 týdnů po sobě jdoucích místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: ředitelství MP Brno Štefánikova 43, Brno

Předpokládaný nástup: od 1. 7. 2019 nebo dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa, veřejnosprávní činnost,
 • minimálně 2 roky odborné praxe odpovídající charakteristice pracovní pozice:

spisová služba, pravidla evidování korespondence, náležitosti korespondence, archivace dokumentů, interní normy, pravidla zacházení s osobními a důvěrnými údaji

praktické dovednosti vedení administrativy, obsluha kancelářské techniky, obsluha datových schránek,

·        velmi dobrá znalost českého jazyka, dobrý písemný projev a komunikační schopnosti

·         velmi dobrá uživatelská znalost počítačových aplikací (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, E-spis, apod.),

 • bezúhonnost,
 • organizační schopnosti,
 • efektivní komunikace,

·         velmi dobrá schopnost jednat s lidmi, aktivní přístup, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

8. platová třída / rozpětí od 16.800,- Kč do 25.330,- Kč dle započitatelné praxe /

a možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity:

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (free days) v rozsahu 2 dnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

K přihlášce je nutné připojit:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení
 • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • doklady potvrzující požadovanou délku odborné praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.


Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 14. 06. 2019, 12.00 hod. (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – Organizační oddělení“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů předložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

         

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne: 23. 05. 2019                                                 Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno

————————