Městská policie Brno, ŘEDITELSTVÍ, ŠTEFÁNIKOVA 43, 602 00 BRNO

 

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

odborný referent Oddělení materiálně technického zabezpečení

 

Za účelem obsazení pracovní pozice odborný referent Oddělení materiálně technického zabezpečení, vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

Charakteristika pracovní pozice:

Provádí a komplexně zajišťuje materiálně technické zásobování v oblasti výstroje, výzbroje, ochranných pracovních pomůcek, kancelářského sortimentu, včetně zajištění realizace  příjmových a výdajových stránek rozpočtu Městské policie Brno pro svěřenou oblast.

Sleduje a kontroluje vývoj hospodaření, provádí rozbory a stanovuje návrhy na opatření za svěřenou oblast. Kontroluje plnění dodávek dle smluvních ujednání.

Provádí průzkum trhu, analyzuje nabídky dodavatelů a odpovídá za výběr nejvýhodnější nabídky; postupuje podle metodiky o zadávání veřejných zakázek MP Brno.

Provádí za oddělení MTZ agendu vztahující se k registraci smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Vede průkaznou, řádnou a úplnou evidenci skladového hospodářství v účetním systému (příjemky, výdejky, vyřazení). Provádí inventarizace a uzávěrky za svěřenou oblast

Ve spolupráci s Oddělením rozpočtu a fakturace provádí dokladovou doloženost v souladu se zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Na svěřeném úseku provádí průběžnou a následnou finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Ve spolupráci se samostatným odborným referentem Oddělení rozpočtu a fakturace provádí průběžně a ročně ověření souladu fyzického a účetních stavu drobného hmotného dlouhodobého majetku a majetku vedeného v operativní evidenci MP.

 

-        pracovní poměr

-   pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-      místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: ředitelství MP Brno, Štefánikova 43, částečně Vídeňská 4, sklad MTZ

 

Předpokládaný nástup: dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 

Podmínky výběrového řízení:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • minimálně 3 roky ekonomické praxe /dle charakteristiky pracovní pozice/
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • orientace ve veřejné správě
 • velmi dobrá znalost práce na PC – Microsoft Office, Excel, Word
 • znalost dodavatelsko-odběratelských vztahů a smluvních ujednání (kupní smlouvy, smlouvy o dodávkách prací a služeb aj) 
 • bezúhonnost
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení

 

Dále výhodou:

 • znalost zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů
 • znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů
 • praxe ve veřejné správě

 

 

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

9. platová třída / rozpětí od 17.360,- Kč do 26.110,- Kč dle započitatelné praxe /

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

 

Další zaměstnanecké benefity:

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

  

přihlášce je nutné připojit doklady:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

-          souhlas s nakládáním osobních údajů – součástí přihlášky

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          doklady potvrzující požadovanou délku praxe

-          uchazeči, kteří splňují podmínku uvedenou ve  VŘ v části „dále výhodou“ doklad potvrzující praxi

 

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

 

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 13. 04. 2018, 15.00 hod  (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – odborný referent OMTZ“

 

 

Obsah výběrového řízení:

 

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

 

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

 

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Brně dne 04. 04. 2018                                                 

 

        Bc. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Městská policie Brno, ŘEDITELSTVÍ, ŠTEFÁNIKOVA 43, 602 00 BRNO

 

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

 samostatný odborný referent Organizačního oddělení

 

Za účelem obsazení pracovní pozice samostatný odborný referent Organizačního oddělení MP Brno vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

Charakteristika pracovní pozice:

Zajišťuje práce organizačního, administrativního, informačního a technického charakteru pro ředitele, jeho náměstky a ostatní zaměstnance vedení MP. Vede evidenci o termínech úkolů uložených zejména Radou a Zastupitelstvem města Brna a primátorem statutárního města Brna a sleduje jejich dodržování. Připravuje podklady a dokumenty pro jednání a porady a zpracovává z nich zápisy. Organizačně koordinuje práce jednotlivých organizačních celků MP s programem zaměstnanců vedení MP, zajišťuje informační, organizační a evidenční práce sekretariátu. Zabezpečuje ucelenou spisovou agendu MP. Vede evidenci došlé a odchozí pošty, včetně elektronické, zabezpečuje předávání veškerých písemností příslušným organizačním celkům.

 

 • pracovní poměr
 • pracovní doba: nerovnoměrné rozvržení pružné pracovní doby s průměrnou týdenní pracovní dobou 40 hodin týdně a vyrovnávacím obdobím 2 týdnů po sobě jdoucích místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: ředitelství MP Brno Štefánikova 43, Brno

 

Předpokládaný nástup: od 1. 6. 2018 nebo dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 

Podmínky výběrového řízení:

 

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa, veřejnosprávní činnost,
 • minimálně 2 roky odborné praxe odpovídající charakteristice pracovní pozice:

spisová služba, pravidla evidování korespondence, náležitosti korespondence, archivace dokumentů, interní normy, pravidla zacházení s osobními a důvěrnými údaji

praktické dovednosti vedení administrativy, obsluha kancelářské techniky, obsluha datových schránek,

·        velmi dobrá znalost českého jazyka, dobrý písemný projev a komunikační schopnosti

·         velmi dobrá uživatelská znalost počítačových aplikací (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, E-spis, apod.),

 • bezúhonnost,
 • organizační schopnosti,
 • efektivní komunikace,

·         velmi dobrá schopnost jednat s lidmi, aktivní přístup, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,

Nabízíme:

 

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

8. platová třída / rozpětí od 16.000,- Kč do 24.120,- Kč dle započitatelné praxe /

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

 

Další zaměstnanecké benefity:

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

  

přihlášce je nutné připojit:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • doklady potvrzující požadovanou délku praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • souhlas s nakládáním osobních údajů – součástí přihlášky


V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

 

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 10. 04. 2018, 15.00 hod. (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – Organizační oddělení“

 

 

Obsah výběrového řízení:


1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů předložených uchazeči

 

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek


3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 

  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Brně dne: 03. 04. 2018                                                 Bc. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno