Městská policie Brno, ŘEDITELSTVÍ, ŠTEFÁNIKOVA 43, 602 00 BRNO

 

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

asistent prevence kriminality

Za účelem obsazení pracovní pozice asistent prevence kriminality (dále jen APK) vyhlašuji, v návaznosti na projekt Asistent prevence kriminality v Brně                                                                   CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007292, výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

APK je proškolený zaměstnanec samosprávy zařazený v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

APK spolupracuje se strážníky MP Brno, podílí se na dohledu nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby samostatně nebo společně s hlídkami městské policie, přispívá ke zvyšování bezpečí obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, k eliminaci projevů rizikového chování a k podpoře nerepresivních metod práce policie.

-          pracovní poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu, nejdéle do 31. 12. 2020

-          délka stanovené týdenní pracovní doby je 38,75 hodin týdně

-          dvousměnný provoz, pracovní doba činí 7,75 hod. a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává

ranní směna: pracovní doba je stanovena od 7.00 do 15.15 hod

odpolední směna je stanovena se začátkem v rozmezí od 10.00 až 14,45 hod. a koncem směny mezi 18.15 až 23.00 hod

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: revír Střed, Křenová 4, Brno

Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2018

Podmínky výběrového řízení:

  • základní vzdělání
  • zdravotní způsobilost k uvedené pracovní pozici
  • bezúhonnost
  • ochota dále se vzdělávat
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu

přihlášce je nutné připojit doklady:

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních

-          kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          přihlášku k výběrovému řízení

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

DROM, romské středisko, Hvězdová 9, Brno

kontaktní osoba: Mgr. Simona Wachsbergerová, tel: 777477819

v termínu do 20. 10. 2017 do 15.00 hodin.

Obsah výběrového řízení:

osobní výběrový rozhovor

Uchazeči budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který proběhne dne 9. 11. 2017, v DROM, romském středisku, Bratislavská 41, Brno v 9.00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 15. 9. 2017                                                  Bc. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno