Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

zástupce vedoucí Oddělení rozpočtu a fakturace

Za účelem obsazení pracovní pozice zástupce vedoucí Oddělení rozpočtu a fakturace vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Komplexně zajišťuje sestavování rozpočtu MP Brno podle rozpočtových položek. Sleduje a projednává plnění rozpočtu s vedoucími organizačních celků. Optimalizuje příjmy a výdaje MP Brno. Provádí kontrolu plnění příjmů a čerpání výdajů dle schváleného nebo upraveného rozpočtu MP Brno, navrhuje rozpočtové změny a změny podrobného rozpisu rozpočtu s cílem zajistit stěžejní činnosti ve svěřené části rozpočtu MP Brno.

Provádí řídící kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vykonává funkci správce rozpočtu ve svěřené části rozpočtu.

Oddělení rozpočtu a fakturace MP Brno zpracovává a sestavuje návrh rozpočtu příjmů, výdajů, Sociálního fondu MP Brno a veřejné sbírky na příslušný kalendářní rok, navrhuje rozpočtové změny a úpravy rozpočtu MP Brno. Sleduje a vyhodnocuje plnění rozpočtu MP Brno, provádí analýzy hospodárnosti a efektivnosti čerpání rozpočtových prostředků. Vykonává funkci správce rozpočtu u správce rozpočtových prostředků. Odpovídá za komplexní zabezpečení finančního hospodaření MP Brno včetně provozu hotovostních přepážek, zajišťuje agendu příkazových bloků pro výkon. Zpracovává vyúčtování veřejné sbírky, zajišťuje správu a evidenci poskytnutých příspěvků a dotací. Odpovídá za zajištění agendy evidence majetku a pojištění osob a majetku MP Brno (vyjma pojištění vozového parku). Zajištuje agendu pracovních úrazů v podmínkách MP Brno. Komplexně zajišťuje podklady k jednání škodní a likvidační komise MP Brno.

-          pracovní poměr na dobu určitou a to na dobu čerpaní mateřské dovolené, řádné dovolené čerpané mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou a rodičovské dovolené zaměstnankyně

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Brno, Štefánikova 43, ředitelství

Předpokládaný nástup: dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • min. 2 roky praxe ekonomické činnosti ve veřejné správě, v předchozích 15 letech (od roku 2004 do současnosti)
 • dobrá znalost právních předpisů, vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména:

-          zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • bezúhonnost
 • logické myšlení, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení
 • komunikační schopnosti

Dále výhodou:

 • znalost SW GINIS
 • praxe ve funkci správce rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.
 • praxe vedoucího zaměstnance s řídící činností dle § 11 Zákoníku práce

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

11. platová třída /rozpětí od 21.480,- Kč do 32.290,- Kč dle započitatelné praxe/,

příplatek za vedení ve výši 2.500,- Kč a možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity :

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (free days) v rozsahu 2 dnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání
 • přidělení služebního mobilního telefonu

K přihlášce (volná forma) je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení a podmínky uvedené ve  VŘ v části „dále výhodou“

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 29. 10. 2019, 15.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – ZV ORAF“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • praktické prověření znalostí práce na PC se zaměřením na práci v MS Office
 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 10. 10. 2019                                                       Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                       ředitel Městské policie Brno

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

samostatný odborný referent Oddělení rozpočtu a fakturace

Za účelem obsazení pracovní pozice samostatný odborný referent Oddělení rozpočtu
a fakturace
, vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Provádí kontrolu hospodaření dle schváleného nebo upraveného rozpočtu MP Brno na svěřeném úseku, sleduje vývoj plnění příjmů a čerpání výdajů. Zpracovává přijaté faktury, provádí kontrolu jejich věcné, číselné a formální správnosti, vystavuje platební poukazy. Vede a odpovídá za hotovostní přepážku a její vyúčtování na svěřeném úseku. Vede evidenci projektů prevence kriminality, zpracovává podklady k vyúčtování dotací, vztahující se k těmto projektům. Zajišťuje a provádí vyúčtování veřejné sbírky. Sleduje čerpání dle smluvních vztahů. Zveřejňuje objednávky v Registru smluv. Vede agendu pracovních úrazů jako pojistných událostí, v této souvislosti komunikuje s pojišťovnou. Zajišťuje administrativu oddělení včetně vedení agendy vybraných evidencí a agendy e-spisu.

Provádí vybrané fáze řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Brno, Štefánikova 43, ředitelství

Předpokládaný nástup: dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou s podmínkou doplnění potřebného vzdělání (výjimečné zařazení na dobu 4 roků). Tuto možnost zaměstnavatel využije pouze v případě, že by ve výběrovém řízení neuspěl uchazeč s kvalifikačním předpokladem (vzděláním) VŠ Bc. nebo VOŠ

 • orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména:

-          zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

 • orientace v dodavatelsko-odběratelských vztazích a smluvních ujednáních
 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • bezúhonnost
 • flexibilita, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost
 • komunikační schopnosti

Dále výhodou:

 • znalost SW GINIS
 • praxe na obdobné pozici
 • ekonomické vzdělání

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

10. platová třída /rozpětí od 19.760,- Kč do 29.740,- Kč dle započitatelné praxe/

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity :

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (free days) v rozsahu 2 dnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

K přihlášce (volná forma) je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit

na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 21. 10. 2019, 12.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – ORAF“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • praktické prověření znalostí práce na PC se zaměřením na práci v MS Office
 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 03. 10. 2019                                                       Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                       ředitel Městské policie Brno
Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

technik Oddělení komunikačních technologií

Za účelem obsazení pracovní pozice technik Oddělení komunikačních technologií vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

-          provádí technickou činnost na úseku rozvoje elektronických zařízení projektů prevence kriminality

-          aktivně spolupracuje s  odbornými orgány PČR a města Brna

-          podílí se na koordinaci rozvoje informačních komunikačních a zabezpečovacích systémů – CCTV, PCO, EZS, IS, IT

-          podílí se na zajištění provozu PCO a EZS

-          zajišťuje a provádí odborné opravářské práce, údržbu speciálních zařízení včetně jejich oživování, zavádění do provozu a testování

-          lokalizuje a odstraňuje poruchy speciálních strojů a zařízení nebo vyčleněných částí zařízení, zajišťuje profylaxe a běžné údržby těchto částí

-          podílí se na technické přípravě telekomunikačních projektů

-          zabezpečuje řádný chod telefonní sítě včetně agendy s ním spojené

-          provádí odstraňování poruch městského komunikačního systému včetně jeho údržby

-          organizuje a provádí servisní a opravárenskou činnost pro elektrotechnická zařízení projektů v oblasti prevence kriminality (kamerové a hlásné systémy, mobilní kamerový systém, centrum tísňového signálu, metropolitní kamerový systém)

-          organizuje a provádí servisní a technicko-kontrolní činnost pro pracoviště centralizované ochrany objektů MP Brno (PCO)

-          provádí pravidelné prohlídky technických zařízení, monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů

-          zaškoluje pověřené pracovníky pro obsluhu technických zařízení

-          vede přesnou evidenci svěřené techniky, zejména záruční doby, průběh poruch a jejich odstranění, zajišťuje náhradní díly a spotřební materiál k provádění oprav

-          zajišťuje pravidelnou kontrolu a údržbu energetického zálohovacího systému

-          provádí návrhy jednoduchých obvodů s oživením a vlastní realizací

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: ředitelství MP Brno, Štefánikova 43

Předpokládaný nástup: dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání, obor elektro, telekomunikace nebo informační technologie
 • základní znalosti v oblasti CCTV
 • základní znalosti v oblasti mobilních komunikací – radiové profesní sítě (hlas, data) – zejména síť TETRA
 • orientace fungování sítí mobilních operátorů GSM (LTE)
 • dobré znalosti šíření radiových signálů UHF, MW
 • základní znalosti v oblasti telefonních sítí – ústředny, koncová zařízení
 • orientace v oblasti zabezpečovací techniky – pult centralizované ochrany objektů, zabezpečovací ústředny, koncové prvky – čidla
 • orientace v oblasti zálohování – UPS, motorgenerátory, elektrocentrály
 • odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice dle §6 vyhlášky č.50/1978 Sb., v platném znění, nebo odborná způsobilost dle §5 s podmínkou získání požadovaného stupně odborné způsobilosti ve lhůtě 12 měsíců od vzniku PP
 • znalost dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • znalosti práce s PC na vyšší úrovni než uživatelské
 • velmi dobrá znalost práce na PC – Microsoft Office, Excel, Word
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost pro uvedenou práci, vč. práce ve výškách
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání

Dále výhodou:

 • pasivní znalost anglického jazyka (manuály v AJ)

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 10. platová třída / rozpětí od 19.760,- Kč do 29.740,- Kč dle započitatelné praxe /
 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity:

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (free days) v rozsahu 2 dnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

K přihlášce je nutné připojit doklady:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení vč. ŘP a odborné způsobilosti v elektrotechnice popř. podmínky uvedené v části „dále výhodou“ – znalost AJ

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 18. 10. 2019, 13.00 hod  (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – technik OKT“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

O výsledku výběrového řízení bude každý uchazeč písemně vyrozuměn předsedou výběrové komise.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 03. 10. 2019                                                  Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno
Městská policie Brno přijme do pracovního poměru uklízečku


Jedná se o úklid kanceláří v objektu ředitelství MPB, Štefánikova 43, v odpoledních hodinách, úvazek 6 hodin.

Nástup možný od 1. 10. 2019.

Bližší informace na tel. čísle 606 732 491 (p. Šanda)

 

 

Městská policie Brno přijme do pracovního poměru

Veterinární technik/technička - místo výkonu práce město Brno, pracoviště Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno

 

Hlavní  zaměření pracovní činnosti

-          samostatné provádění odborné veterinární péče 

-          asistence při veterinární, dozorové, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře

-          koordinace odborné veterinárně technické práce při prohlídce zvířat

-          minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor veterinářství – veterinární prevence

 

Pracovní poměr         -   stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně

-    jednosměnný provoz s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od     

 07.00– 19.00 hod.

 

Podmínky pro zařazení – minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor veterinářství – veterinární prevence, bezúhonnost, zdravotní způsobilost k uvedené pracovní pozici

 

Nástup možný od 1. 10. 2019.

Bližší informace na  e-mailové adrese:       jaroslav.bohanesmpb.cz  

Na tuto adresu zašlete strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech.