Zóny vzájemné pomoci

05.09.2010 | Pro veřejnost

Chcete přispět k bezpečnosti své a svých blízkých?

Vadí vám lhostejnost vašeho okolí?

Máte odvahu pomoci jinému člověku v nouzi?

Řešením je projekt prevence kriminality:

ZÓNA VZÁJEMNÉ POMOCI.Co je cílem projektu Zóny vzájemné pomoci?

Vytvořit zóny v obydlených, průmyslových, ale i obchodních a rekreačních částech města, kde by lidé, kteří zde bydlí či pracují, posílili svoji důvěru nejen v policii, ale především ke svému okolí. Podmínkou pro dosažení tohoto stavu je aby lidé sdružení v zóně byli morálně a odborně připraveni pomoci druhým.

Městská policie je proto ve spolupráci s dalšími orgány a institucemi připravena nabídnout praktické a preventivní informace jak se bránit kriminalitě, jak se při ochraně či obraně života, zdraví a majetku nedopustit chyb nebo dokonce nezákonných činů. Občané se mohou informovat o způsobech, jakými lze hájit jejich práva a svobody, život, zdraví a majetek. V rámci tohoto programu se rovněž doví, jak mohou pomoci policii a orgánům činným v trestním řízení například při pátrání po osobách, které se dopustily trestného činu či hledání předmětů pocházejících z trestné činnosti.

Způsob realizace

Členství v zóně je věcí osobního přesvědčení a důvěry ve smysl a význam této aktivity pro každého jednotlivce, kterému není lhostejná situace v jeho okolí. Předpokladem úspěšnosti programu je uzavření neformální společenské smlouvy o vzájemné výpomoci nejprve mezi v určité oblasti žijícími či pracujícími občany a následně pak napojení této skupiny na policii. Těm občanům, kteří projeví zájem o zapojení do programu Zóna vzájemné pomoci městská policie poskytne návod, jak takové sdružení založit a určí strážníka, který s nimi bude v bezprostředním kontaktu.

Aby byla zóna funkční, musí ji tvořit nejméně:

2 bytové jednotky
2 rodinné domy
2 obchody, popř. jiné podnikatelské provozovny

nejvíce pak:

50 bytových jednotek (resp. jeden vchod bytového domu)
15 až 20 rodinných domů
10 až 15 obchodů či provozoven.

Další činnost po ustavení zóny bude z počátku směřována na problémy, které její členy tíží především. Městská policie může jejím členům například poradit, jak co nejúčinněji zajistit svůj majetek, nebo cílenými opatřeními zabránit opakovanému páchání některých přestupků. Aby byla zóna opravdu funkční, měli by se její členové setkávat v určitých intervalech (kupř. jednou za měsíc). Na tato setkání by si občané mohou přizvat nejen strážníky městské policie, ale i další odborníky působící například v Bílém kruhu bezpečí a dalších organizacích. Samolepka se symbolem zóny, kterou její členové obdrží od městské policie, má dvojí význam. Především by měla být symbolem odhodlání pomoci druhým. Potencionální pachatel se z ní doví, že v označeném domě (bloku domů) si lidé pomáhají i přesto, že zrovna není ohrožen jejich život, zdraví či majetek.Ukázky samolepek pro označení Zóny vzájemné pomoci