Bezpečně na internetu

19.09.2012 | Pro veřejnost

Problematika bezpečnosti na internetu

Stále rostoucí počet uživatelů internetu a sociálních sítí s sebou přináší problematiku bezpečného internetu, o níž stále více diskutují odborníci, ale také koncoví uživatelé.
Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) nutí uživatele stále se učit novým trendům a zamýšlet se nad bezpečností při jejich používání. O dodržování pravidel bezpečné komunikace, na internetu nebo přes mobilní telefon,  stále mnoho lidí neví.
Přibývá případů obtěžování a pronásledování přes sociální sítě, e-mail nebo  mobilní telefon. V současné době se často skloňované slovo kyberšikana  postupně projevuje jako nevhodné, ponižující, obtěžující a dokonce nebezpečné chování, kterého se uživatelé na internetu dopouští.
Kyberprostor nezná hranice a bezpečnost na internetu je celosvětové téma, které nutí odborníky hledat možnosti, řešení a ochranu soukromí uživatelů. Důležitost dodržování bezpečnosti na internetu se musí stát pravidlem!

Stručná charakteristika projektu

"Bezpečně na internetu" je projekt  je zaměřen na posílení vědomí o riziku a nebezpečí na internetu, rozšiřuje znalosti o kyberšikaně, stalkingu, sextingu, groomingu a dalších negativních jevech na internetu. Projekt důrazně upozorňuje na případy porušování lidských práv prostřednictvím ICT.
Cílové skupiny oslovené v rámci projektu se seznamují s výše popsanými pojmy,  s možnými postupy, jak se bránit proti nevhodnému chování na internetu a s právní kvalifikací takového jednání. Sdělení k jednotlivým cílovým skupinám je přizpůsobeno věku a profesnímu zaměření.
Zvolená forma power-pointové a audio-vizuální prezentace, s ukázkami konkrétních případů kyberšikany a rizikového chování na internetu klade důraz na uvědomění si významu a závažnosti dopadů tohoto jednání na lidskou psychiku. Jedním ze základních cílů projektu je  rozpoznat ohrožující jednání, zvládnout pomoc sobě nebo osobě blízké ohrožené kybernetickou kriminalitou. Preventivní projekt se obrací i na potencionální pachatele obtěžující nebo ohrožující uživatele internetu. Záměrem sdělení pro agresory je, profesně i věkově, srozumitelné vysvětlení všech sociálních a trestně právních souvislostí.

Školení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ

Předávání informací žákům základních škol probíhá formou výukového bloku sestaveného z tří vyučovacích hodin. Ve dvou vyučovacích hodinách se žáci seznámí se základními pojmy a s tím souvisejícím jednáním. Je jim přednesena audiovizuální power-pointová prezentace. Ve třetí vyučovací hodině si žáci zopakují předané informace a upevní si zásady bezpečného chování na internetu.

Prezentace  žákům ZŠ Brno.

Školení pedagogických pracovníků

K cílové skupině pedagogů je zaměřena audiovizuální power-pointová prezentace upravená tak, aby poskytla nejen objasnění základních pojmů, ale aby objasnila postup a reakce na kyberšikanu učitele. Součástí je legislativní rámec dávající pedagogům možnosti, jak se takovým útokům ze strany žáků bránit. Také je součástí legislativa týkající se oznamovacích povinností ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení a k orgánům sociálně-právní ochrany dětí.

Prednáška pro povinné zvzělávání pedagogických pracovníků (Institut pedagogicko-psychologické poradenství ČR) Praha

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Institut pedagogicko-psychologické poradenství ČR) Praha.

Další cílové skupiny

Další cílové skupiny jsou do projektu zahrnovány průběžně podle zájmu a informace jim předávané jsou vždy upraveny tak, aby kromě základních pojmů zahrnovaly také legislativu nebo co nejvíce přibližovaly problémy z virtuálního světa pracovnímu zaměření odborníků z cílové skupiny.

Konference Bezpečně na internetu

Obsah prezentace:

 • Cyber bullying – (kyberšikana).
 • Cyber grooming – (zneužití ICT k manipulaci vedoucí k osobní schůzce).
 • Sexting – (elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem).
 • Happy Slapping – (nečekané fyzické napadení nahrávané na mobilní telefon nebo kameru).
 • Cyber stalking – (zneužití ICT k pronásledování oběti).
 • Nelegální obsah internetu.
 • Legislativa.
 • Kazuistika.

Prezentace je určena: 

 • rizikové skupiny žáků základních, středních škol a vyšších odborných škol,
 • studenti vysokých škol,
 • sociální pracovníci,
 • výchovní poradci,
 • pedagogové,
 • školní metodici prevence,
 • veřejná správa,
 • zainteresovaná odborná veřejnost,
 • rodiče,
 • senioři.

Lektoři:

 • Mgr. Jan Čoupek

Partneři projektu:

Odkazy na weby zabývající se problematikou bezpečného internetu:


Kontaktní osoby: jan.coupekmpb.cz

HODINA SENIOR AKADEMIE 2014

test 2014 SA

Doprava DPMB

Mapa GOOGLE

Mapa Seznam

Letecká doprava

Lodní doprava

Hry

První pomoc 1