8 otázek vztahujících se ke strážníkům a činnosti Městské policie Brno

Číslo jednací: 106 – 21/2006
Datum doručení žádosti dne: 14.11.2006
Informace byla poskytnuta dne: 28.11.2006

Záznam o poskytnutí  informace:

  V souladu s ustanovením § 4 až § 5 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Vám k otázkám 1. - 3. musíme uvést, že strážníkem se může stát  a po celou dobu výkonu činnosti strážníka být, pouze bezúhonný občan, což se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů. Samozřejmě, že platí zásada presumpce nevinny. Dojde–li však k vydání pravomocného odsuzujícího rozhodnutí, kterým strážník přestane ze zákona splňovat podmínku bezúhonnosti, zaměstnavatel ukončuje jeho činnost strážníka, obvykle okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Strážníci jsou k městské policii v pracovně právním vztahu a zaměstnavatel je tudíž může v jejich mimopracovních aktivitách omezovat pouze zákonným způsobem, např. na strážníka je kladena povinnost prokazovat zaměstnavateli svoji spolehlivost (tj. přiznat pravomocně uložené sankce za spáchané přestupky či jiné správní delikty), takové nároky na spolehlivost nejsou kladeny ani na Policii ČR. Jakýkoliv zásah zaměstnavatele vůči zaměstnanci nad zákonný rámec odpovídající jeho výkonu zaměstnání by byl neoprávněným zásahem do jeho soukromí.  Tudíž nemůžeme  vědět  zda a kde se strážníci ve svém volnu sdružují a kam chodí, nebo zda mají odlišný názor od většiny společnosti, pokud se chovají zákonně.

  K otázce 4. - 5. konstatujeme, že veškeré podané či došlé stížnosti jsou v souladu s metodikou schválenou Radou města Brna řádně přijaty, zadokumentovány, šetřeny  a stěžovatel je ve stanovené lhůtě vždy vyrozuměn.

  K otázce 6. - 8. sdělujeme, že strážníci plní úkoly dle zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jak v rámci běžného výkonu služby, tak i v rámci stanovených pořádkových opatření (mezi které patří i fotbalová utkání). Vedoucí zaměstnanci pořádkových útvarů Městské policie Brno odpovídají za zabezpečování výkonu činnosti strážníků, řídí a koordinují jejich činnost a stanovují priority plněných úkolů. Strážníci se cíleně zaměřují především na problematická místa dle nápadu trestné a přestupkové činnosti, plní úkoly na základě poznatků z vlastní činnosti strážníka, dle potřeb příslušné městské části a zasahují na oznámení občanů.

  Městská policie Brno uvítá Vaše poznatky k místu, době či osobám, dopouštějících se Vámi kritizovaného jednání a to jak z Vašeho podnětného oznámení na tísňovou linku 156 Městské policie Brno, tak Vám doporučujeme se obrátit s každou konkrétní jednotlivou stížností na Inspekci ředitele Městské policie Brno, oddělení stížností, na adrese ředitelství Městské policie Brno.

  Máme za prokázané, že nejedna medializovaná kauza je prezentována vytrženě bez souvislostí, neúplně či tak, že ji veřejnost nemusí vnímat pozitivně, neboť působí zavádějícím způsobem. Bez úplných informací tak mnohdy dochází k očerňování práce a nedoceňování důležité práce Městské policie Brno či některého zaměstnance. V nejednom z šetřených případů vyšlo najevo, že k událostem došlo jinak než jak jsou jednotlivci či některými médii uváděny. I přes snahu Městské policie Brno informovat voliče a daňové poplatníky o skutečných závěrech šetření či výsledcích práce strážníků se toto mnohdy nepodařilo díky snaze médií vyhledávat a uveřejňovat pouze senzace. 

Vytvořeno 28.11.2006 14:02:00 | přečteno 70x | ernest
load