K přechodu pro chodce na ul. Kšírova v Brně

Číslo jednací: 106 – 26/2011
Datum doručení žádosti dne: 11. 10. 2011
Informace byla poskytnuta dne: 21. 10. 2011 

Záznam o poskytnutí informace:

Přechod pro chodce na ul. Kšírova v Brně má dobré výhledové podmínky, dostačující dopravní značení, není vyhodnocen z bezpečnostního hlediska jako problémový, proto k jeho dohledu může docházet namátkově při běžné hlídkové činnosti strážníků MPB. Ze strany ÚMČ Brno-Jih, z Bezpečnostní komise RMB, taktéž nemáme žádné informace o jakémkoliv problému v uvedené lokalitě.

Dotazovaný přechod nepatří mezi MPB určené přechody zejména u základních škol v Brně, kde mají každé ráno v pracovní dny své stanoviště strážníci MPB k plnění zákonných úkolů.

Obecně lze konstatovat, že MPB v rámci zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

MPB také průběžně zveřejňuje podrobné informace k realizaci prevence kriminality MPB na své internetové adrese https://www.mpb.cz/ : na Úvodní straně pod Odborem prevence.

Vytvořeno 21.10.2011 10:06:00 | přečteno 20x | ernest
load