Pochybení strážníků v letech 2010 až 2012

Číslo jednací: 106 – 16/2012
Datum doručení žádosti dne: 31. 10. 2012
Informace byla poskytnuta dne: 15. 11. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

Přehled je zpracován s ohledem na požadavek jen ve věcech týkajících se strážníků a současně jen za porušení pracovních povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci strážníka.

V souladu s pracovním řádem MPB postupuje zaměstnavatel při hodnocení intenzity porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a při volbě způsobu případného rozvázání pracovního poměru přihlíží především k osobě zaměstnance, jím zastávané funkci, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních povinností, době a situaci, v níž k porušení pracovních povinností došlo, k míře zavinění zaměstnance, způsobu a intenzitě porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele a tomu, zda zaměstnanec svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu, apod. 

Zaměstnavatel vyvozuje v souladu se zákoníkem práce tato opatření:

a) ústní pohovor s jeho písemným záznamem,
b) snížení osobního příplatku,
c) výzva, upozornění,
d) u strážníka přezkoumání jeho odborné způsobilosti Ministerstvem vnitra ČR,
e) výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru,

v závislosti na míře porušení pracovní povinnosti zaměstnancem.

Pro upřesnění uvádím:

Upozornění zaměstnavatele podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, je upozorněním pro soustavné méně závažné porušování povinnosti nebo i pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci strážníka, že v případě dalšího porušení povinnosti vyplývající z  právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci strážníka v době následujících 6měsíců s ním bude rozvázán pracovní poměr.

Výpověď daná zaměstnavatelem je skončením pracovního poměru strážníka podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci strážníka.

Okamžité zrušení pracovního poměru strážníka podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b), zákoníku práce pro zvlášť hrubé porušení pracovní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.

Rok 2012

Rok 2012 zpracován k datu 30. 8. 2012.

Stížností a podnětů občanů (tedy prověřených podezření) včetně poznatků z vlastní činnosti MPB řešených odborem Inspekce ředitele celkem: 228

Nedůvodné: 209

Důvodné: 19, porušení interních norem: 19

MPB neeviduje v roce 2012 žádný případ strážníka MPB, který by se dopustil trestného činu ve spojení s výkonem činnosti u MPB nebo, že by na strážníka bylo podáno trestní oznámení a započato trestní stíhání v souvislosti s výkonem zaměstnání.

Zaměstnavatelem řešeno v souladu se ZP, konkrétně:

6x upozornění podle § 52 písm. g) ZP,

2x zaslán MV důvodný podnět k přezkoumání odborné způsobilosti strážníka MV ČR,

2x výpověď - jedna podle § 52 písm. g) ZP a další zpracovaná výpověď podle § 52 písm. f) ZP čeká na předání strážníkovi. Výpověď z důvodu zákazu výpovědi podle ZP v ochranné době, tedy v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a to již dlouhodobě, dosud nemohla být realizována.

0x okamžité zrušení pracovního poměru,

zbývající porušení interních norem řešeno podle písmene a) či b) vyvozených opatření zaměstnavatelem.

Rok 2011

Stížností a podnětů občanů (tedy prověřených podezření) včetně poznatků z vlastní činnosti MPB řešených odborem Inspekce ředitele celkem: 343

Nedůvodné: 298

Důvodné: 45, porušení interních norem: 45

Podezření z trestného činu na strážníky MPB: 3 a jeden odsouzený

První strážník, bývalý náměstek ředitele spáchal přečin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odstavec 1 písmeno a) trestního zákoníku, zveřejněno v médiích. Ukončen pracovní poměr strážníka dohodou před sdělením obvinění.

Druhý strážník ukončil pracovní poměr strážníka dohodou, a tudíž MPB oficiálně nezná podrobnosti průběhu trestního řízení a jejich závěrů.

Třetí strážník mimo pracovní poměr spáchal trestný čin v rozporu s posláním strážníka spočívající v porušování osobní svobody s usnesením státního zastupitelství o podmínečném odložení návrhu na potrestání účastníka řízení. Přestal být bezúhonným a z podnětu MPB mu bylo MV ČR odňato osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka – připravena výpověď – dosud nerealizována (viz výpověď r. 2012)

Zaměstnavatelem řešeno v souladu se ZP, konkrétně:

5x upozornění podle § 52 písm. g) ZP,

0x výpověď,

0x okamžité zrušení pracovního poměru,

zbývající porušení interních norem řešeno podle písmene a) či b) vyvozených opatření zaměstnavatelem.

Rok 2010

Stížností a podnětů občanů (tedy prověřených podezření) včetně poznatků z vlastní činnosti MPB řešených odborem Inspekce ředitele celkem:  349

Nedůvodné: 312

Důvodné: 37, porušení interních norem: 37, z toho dvě za porušení předpisů BOZP

MPB neeviduje v roce 2010 žádný případ strážníka MPB, který by se dopustil trestného činu ve spojení s výkonem činnosti u MPB nebo, že by na strážníka bylo podáno trestní oznámení a započato trestní stíhání v souvislosti s výkonem zaměstnání.

Zaměstnavatelem řešeno v souladu se ZP, konkrétně:

1x upozornění podle § 52 písm. g) ZP,

0x výpověď,

2x okamžité zrušení pracovního poměru,

zbývající porušení interních norem řešeno podle písmene a) či b) vyvozených opatření zaměstnavatelem.

Uvedení konkrétního případu:

Strážníkovi při jeho nástupu do zaměstnání byla provedena namátková kontrola dechové zkoušky na alkohol se zjištěním zbytkové hladiny alkoholu s tím, že ovlivnění alkoholem trvalo i po nástupu do zaměstnání, čímž porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahující se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností s ním byl v roce 2010 okamžitě zrušen pracovní poměr podle § 55 odst. 1 písm. b), zákoníku práce. Současně došlo podle zákoníku práce ke krácení o tři dny jeho dovolené za kalendářní rok 2010 za neomluveně zameškanou směnu, pro její nutné ukončení. Pracovní poměr skončil dnem doručení tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru strážníkovi.

Vytvořeno 19.11.2012 8:30:00 | přečteno 32x | ernest
load