Tři otázky k činnosti MPB

Číslo jednací: 106 - 42/2013
 Datum doručení žádosti dne: 27. 9. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 10. 10. 2013

Záznam o poskytnutí informace

1/ K žádosti, zda a jakým způsobem je tíživá situace v parkování v prostorách ulice Kurská, Brno, řešena ze strany MPB a případně jaká je vyvíjena součinnost s MČ Brno – Starý Lískovec, Vám sdělujeme níže uvedené.

MPB průběžně provádí kontrolu ulice Kurská v Brně se zaměřením na parkování vozidel. Na této ulici je elipsovitý ostrůvek veřejné zeleně, kolem kterého parkují vozidla a tyto vozidla z důvodu nečitelnosti vodorovného označení stání na parkovišti ne vždy stojí kolmo k okraji ostrůvku. Některá vozidla řidiči zaparkují tak nevhodně, že brání nejen bezpečnému vyjetí, ale někdy i zablokují výjezd. Poslední žádost o pomoc MPB byla požadována dne 6. 3. 2013. Výjezd z parkovacího místa je většinou znemožněn vozidlům v ranních hodinách. O této situaci byla informována MČ Brno - Starý Lískovec, Všeobecný odbor – místní komunikace, s nutností obnovit vodorovné dopravní značení na parkovišti ulice Kurská a celou situaci dopravně dořešit. Referent pro místní komunikace sdělil, že tento rok již nebude provedena obnova tohoto vodorovného dopravního značení z důvodu nových euro norem, kde by toto parkoviště přišlo o další parkovací místa. V současné době se prý připravuje projekt, který by tento problém vyřešil. S občany je ve věci osobně jednáno a doporučeno, aby v případě potřeby volali na služebnu MPB Labská 9 a hlídka přijede na místo problém výjezdu z parkoviště řešit. Momentálně nemáme evidovanou žádnou další stížnost nebo podnět na parkoviště Kurská.

Za poslední období nebyl proveden z parkoviště na ulici Kurská žádný odtah. Celkem bylo řešeno 28 přestupků. Městská policie nadále provádí kontrolu těchto prostor.

2/ K žádosti, jakým způsobem a jak často jsou proškolováni strážníci MPB ze znalosti zákona č. 500/2004 Sb. uvádím následující informace.

Strážníci znají správní řízení, tedy i zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který mimochodem platí pro činnost strážníků pouze subsidiárně. Znalost mnohem širší právní úpravy, jejíž rozsah je uveden v příloze vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, je jednou z podmínek získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, bez které nemohou strážníci vykonávat pravomoci dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na dynamický vývoj legislativy jsou zaměstnavatelem se změnami právních předpisů zaměstnanci MPB průběžně seznamováni. Znalosti strážníka jsou soustavně a opakovaně prověřovány, neboť osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění strážníka podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f), § 4d a § 4e zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je vydávané ministerstvem na dobu 3 let. Strážníci absolvují opětovné ověřování odborné způsobilosti včetně schopnosti aplikace získaných teoretických poznatků v praxi každé 3 roky formou písemné i ústní zkoušky před zkušební komisí MV ČR.

3/ Z centrální evidence stížností MPB byly vybrány stížnosti vyřízené ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/ 2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v níže uvedeném počtu a jednotlivých let:

rok

počet

důvodné-D/nedůvodné-N

2010

2

N

2011

4

N

2012

4

N

9/2013

8

1 D, 1 částečně D a 6 N

Vytvořeno 14.10.2013 8:32:00 | přečteno 30x | ernest
load