Odtažení vozidel z křižovatky ulic Úvoz a Grohova v Brně od 1. 1. 2014

Číslo jednací: 106 - 18/2015
 Datum doručení žádosti dne: 23. 10. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 29. 10. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

MPB v souladu se zákonem rozhodla o odstranění vozidel (mimo Vámi uváděná bloková čištění) na křižovatce ulic Úvoz a Grohova u Vámi označených míst 1 a 2, tedy na ulici Grohova č. 35 a v bezprostředním okolí (Grohova č. 33 a Úvoz č. 88 a 90) ode dne 1. 1. 2014 do 22. 10. 2015 takto:

- z místa 1 MPB celkem 3x rozhodla o odstranění vozidla podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), konkrétně v červnu, červenci a srpnu roku 2015. Řidiči vozidla porušili povinnosti vyplývající z ustanovení § 27 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, kdy nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní (neoprávněným stáním v křižovatce).

„Překážkou provozu na pozemních komunikacích“ (dále jen „překážka v provozu“), je z hlediska níže uvedených ustanovení zákona o silničním provozu definována jako cokoliv, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

Ustanovení § 2 písm. ee): “Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.“

Ustanovení § 45 odst. 1: “Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.“

Ustanovení § 45 odst. 4: “Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.“

Mezi potenciálně ohrožující elementy zahrnuje zákon z hlediska shora uvedeného ustanovení § 2 písm. ee) zákona o silničním provozu neoprávněně ponechané vozidlo na pozemní komunikaci jako element, který by mohl ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu a tudíž je i překážkou v provozu. Zásadním kritériem, zda vozidlo překážkou v provozu je nebo není, je proto oprávněnost nebo protiprávnost jeho umístění, tedy odpověď na otázku, zda je zaparkováno v souladu se zákonem nebo v rozporu se zákonem. Vozidlo v dané situaci tvořilo překážku v provozu podle ustanovení § 2 písm. ee) zákona o silničním provozu neoprávněným stáním v křižovatce, a proto došlo k jeho oprávněnému odstranění z rozhodnutí strážníka MPB.

- z místa 2 MPB celkem 2x rozhodla o odstranění vozidla, jednou v červnu 2015 ze stejného právního důvodu jako z místa 1.

Dříve, v říjnu 2014 došlo MPB k rozhodnutí o odstranění vozidla podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona o silničním provozu, neboť vozidlo neoprávněně stálo na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.

Vytvořeno 30.10.2015 9:12:00 | přečteno 50x | ernest
load