Dopravní situace v ulici Křídlovická

Číslo jednací: 106 – 44/2017
Datum doručení žádosti dne: 19. 10. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 1. 11. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

K Vašim otázkám týkajícím se dopravní situace v ulici Křídlovická v Brně sdělujeme následující:

MPB zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zákonem. Konkrétní stanoviště, na nichž se strážníci MPB nacházejí v rámci své směny, jsou určeny na instruktáži na začátku pracovní směny, a to na základě vyhodnocení stavu místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti. Z důvodu personální kapacity není reálné, aby v jeden okamžik strážníci MPB zabezpečovali bezpečnost a pořádek na celém území města Brna, vždy bude mít některé místo prioritu oproti jinému. 

Je-li na tísňovou linku 156 oznámeno podezření ze spáchání protiprávního jednání, jsou po vyhodnocení oznámené situace a podle možností vysláni na místo konkrétní strážníci MPB. Nelze obecně říci, kdy je vyslána motorizovaná hlídka a kdy pěší hlídka, neboť není striktně stanoveno, kdy jaká hlídka zasahuje. Vždy záleží na konkrétní situaci. Při prověřování oznámení na místě samém strážníci MPB v rozsahu svých zákonných oprávnění jednají samostatně – sami vyhodnocují, zda k protiprávnímu jednání došlo či nikoliv, a na základě toho činí další opatření.

Po obdržení Vašeho podnětu MPB kontaktovala v součinnosti s Úřadem městské části Brno-střed vedení obchodního řetězce Billa ČR s žádostí o zjednání nápravy v souvislosti se zásobováním prodejny Křídlovická 34 v ranních hodinách. Oznámená situace byla prověřena příslušným zástupcem prodejny, který současně provedl proškolení zodpovědného personálu s důrazem na průchodnost chodníku v ranních hodinách.

Hlídky MPB, zde v současné době provádějí v pracovních dnech od 7:30 do 8:00 hod. pravidelné kontroly. Lze konstatovat, že došlo ke znatelnému zlepšení situace. Zjištěné přestupky jsou strážníky MPB zdokumentovány a zákonným způsobem řešeny. Na základě Vašeho podnětu bylo hlídkou v místě provedeno přeměření komunikace certifikovaným laserovým měřidlem a naměřená šířka (3,60 m) u jednosměrné komunikace je naprosto v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se stížnosti podávají u správního orgánu, který vede řízení – tedy u MPB. Teprve, nejste-li spokojen s vyřízením stížnosti, můžete požádat nadřízený správní orgán – Krajský úřad Jihomoravského kraje – o přešetření způsobu jejího vyřízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje není oprávněn přezkoumávat samotnou činnost či nečinnost MPB.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.

Vytvořeno 6.11.2017 11:06:00 | přečteno 46x | ernest
load