3. Organizační struktura
včetně grafického vyjádření působnosti 1. náměstka ředitele

Aktualizace 4. 1. 2021; Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Městskou policii Brno řídí primátor města Brna. Úkoly při řízení Městské policie Brno vykonává Zastupitelstvem města Brna pověřený strážník – ředitel Městské policie Brno.

Organizační struktura Městské policie Brno se vnitřně člení na výkon pořádkových činností, který plní základní poslání Městské policie Brno, a na činnosti zabezpečovací, které slouží k zajištění tohoto poslání Městské policie Brno. K plnění zákonných úkolů obce byly zřízeny a pod Městskou policii Brno začleněny další organizační celky, jako např. Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služby, Stavební policie.

Výkon pořádkových činností je zajišťován se zaměřením na plnění základních úkolů Městské policie Brno, vyplývajících ze zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, realizovaný v nepřetržitém provozu, k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona.

Zabezpečovací činnosti jsou podpůrné specifické i operativní činnosti, které svým charakterem jsou nezbytně nutné k efektivnímu plnění základních úkolů Městské policie Brno.

Pro jednotlivé činnosti jsou zřízeny tyto základní organizační celky: jednotky a revíry, odbory, oddělení.

V působnosti ředitele Městské policie Brno jsou:

Jednotky jsou pořádkové útvary s celoměstskou působností. Městská policie Brno má 7  základních jednotek s celoměstskou působností.

Revíry jsou pořádkové útvary s územní odpovědností. MP má 8 revírů pro 29 městských částí města Brna.

Samostatným organizačním celkem s celoměstskou působností je Městské operační středisko, které přijímá tísňová volání na bezplatnou linku 156.

 • Náměstek ředitele
  Oddělení správy budov a majetku
       Údržba
  Autoprovoz
  Oddělení systémové podpory, sítí a programování
  Oddělení komunikačních technologií
  Oddělení rozpočtu a fakturace
  Oddělení materiálně technického zabezpečení
  Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služba
  Stavební policie

 • Inspekce ředitele
 • Personální oddělení
 • Právní oddělení
 • Tiskové oddělení
 • Preventivně informační oddělení
 • Organizační oddělení