Záznam události

02.04.2020 |

 

Číslo jednací: 106 – 12/2020

Žádost doručena dne: 18. 3. 2020  

Informace poskytnuta dne: 24. 3. 2020

 
Záznam o poskytnutí informace:

V souladu s obsahem Vaší žádosti týkající se incidentu v Úrazové nemocnici Brno dne 30. 11. 2019 Vám sděluji následující:

ad 1, 2, 3:
Dne 30. 11. 2019 v 03:23 hod. bylo přijato oznámení o přítomnosti agresivního pacienta v Úrazové nemocnici Brno. Toto oznámení bylo učiněno personálem chirurgické ambulance Úrazové nemocnice Brno. Další oznámení nebyla dohledána.

ad 4:
Kamerové záznamy pořízené z osobních kamer strážníků MPB při uvedeném incidentu obsahují mj. i osobní údaje jiných blíže neurčených osob. MPB je vázána českou i unijní legislativou, a proto musí respektovat ochranu osobních údajů. Navíc v souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje MPB zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Na základě tohoto ustanovení byly dotčené videozáznamy předány již dne 29. 1. 2020 Policii ČR.

ad 5, 7:
Po přijetí oznámení se na místo incidentu dostavili strážníci MPB, jejichž služební čísla jsou 0829 a 0475. Tito strážníci nedisponují individuálními služebními telefony.

ad 6:
Radiová komunikace mezi strážníky MPB slouží výhradně pro interní účely a jako taková není veřejnosti přístupná.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.