Vyřízení stížnosti

02.07.2020 |

Číslo jednací: 106 – 17/2020
Žádost doručena dne: 12. 6. 2020
Informace poskytnuta dne: 25. 6. 2020

Záznam o poskytnutí informace: 

Stížnost týkající se údajného přestupkového jednání řidiče služebního vozidla MPB, kterého se měl dopustit dne 12. 6. 2020 kolem 13:00 hod. tím, že parkoval na místě, kde parkování není dovoleno (křižovatka ulic Běhounská a Jakubské nám.), byla na místě samém strážníky přijata a zaevidována pod č. j. MP-32799/13S-20. Současně bylo o stížnosti vyrozuměno Městské operační středisko MPB a Inspekce ředitele MPB, stěžovatelé byli poučeni o možnosti podávání stížností.

Téhož dne kolem 13:30 hod. byla přijata prostřednictvím Inspekce ředitele MPB ústní stížnost pana F. týkající se výše popsané události. Stěžovateli bylo sděleno, že ze záznamu evidovaného pod č. j. MP-32799/13S-20 je zřejmé, že strážníci v místě plnili úkoly obecní policie a na daném místě řidič služebního vozidla MPB zastavil a stál v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Rovněž byl stěžovatel informován o tom, že stížnost byla již na místě události strážníky zaevidována a sdělena Městskému informačnímu středisku MPB a Inspekci ředitele MPB.

S ústním vyřízením stížnosti stěžovatel nesouhlasil, proto byla celá záležitost prošetřena strážníky Inspekce ředitele MPB. O výsledku provedeného šetření byl stěžovatel písemně vyrozuměn přípisem ze dne 23. 6. 2020, č. j. MP/IŘ/CES/055/2020/KON, na jehož obsah se plně odkazuji.

Závěrem sděluji, že videozáznamy pořízené strážníky při zákroku jsou poskytovány v souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.