Veřejná zakázka

22.04.2020 |

Číslo jednací: 106 – 14/2020
Žádost doručena dne: 1. 4. 2020
Informace poskytnuta dne: 16. 4. 2020 

Záznam o poskytnutí informace: 

V souladu s obsahem Vaší žádosti týkající se pokuty uložené ÚOHS na základě jeho rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-09252/2018/544/MPr (dále jen „rozhodnutí“) ve věci veřejné zakázky MPB „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ Vám sděluji následující:

ad a)
MPB uhradila na základě rozhodnutí ÚOHS pokutu ve výši 100.000 Kč dne 7. 6. 2018.  

ad b)
Proti rozhodnutí ÚOHS nebyl podán rozklad ani správní žaloba.

ad c)
MPB v souvislosti s uvedenou veřejnou zakázkou nevznikla další škoda. MPB pouze uhradila náklady právního zastoupení v řízení před ÚOHS.

ad d)
Osoba „odpovědná za vznik škody“ nebyla zjišťována, neboť MPB v uvedené věci zastává jiný právní názor než ÚOHS.
Pro doplnění uvádíme k výši pokuty, že ÚOHS při stanovení její výše vycházel z příjmů statutárního města Brna a nikoli MPB, proto je tak vysoká.  

ad e) a f)
S odkazem na sdělení k bodu d), kdy s ohledem na odlišný právní názor MPB nebyla zjišťována osoba „odpovědná za vznik škody“, nemohla být škoda po nikom vymáhána.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.