Stání v pěší zóně

12.05.2020 |

Číslo jednací: 106 – 15/2020
Žádost doručena dne: 22. 4. 2020
Informace poskytnuta dne: 4. 5. 2020   

Záznam o poskytnutí informace:

V souladu s obsahem Vaší žádosti týkající se ulice Běhounská v Brně Vám sděluji následující:

Na ulici Běhounskou v Brně se v plném rozsahu vztahuje znění ustanovení § 39 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a MPB je oprávněna v rámci svých pravomocí řešit porušení tohoto ustanovení. Žádný interní předpis, nařízení, pokyn či doporučení neukládá MPB neřešit na ulici Běhounská protiprávní jednání spočívající v porušení uvedeného ustanovení. Pro vozidla označená jako taxi či označená logem Jean Paul's Restaurant neplatí zvláštní pravidla pro stání v pěší zóně zasahující do ulice Běhounská.

V roce 2019 bylo na ulici Běhounská v Brně MPB řešeno celkem 174 případů porušení ustanovení § 39 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v 8 případech byl použit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla a nebyl realizován žádný odtah vozidla.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.