Písemnosti k události

12.01.2021 |

Číslo jednací: 106 – 27/2020

Žádost doručena dne: 28. 12. 2020  

Informace poskytnuta dne: 12. 1. 2021


Záznam o poskytnutí informace:

Dne 12. 6. 2020 cca v 13:30 hod. přijala strážnice MPB ústní oznámení o údajném protiprávním jednání spočívajícím v neoprávněném vniknutí osob do domu na ulici Majdalenky 23 v Brně. Po prověření oznámení na místě samém nebylo shledáno, že by docházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání. Tímto okamžikem byla celá událost ukončena a nebyly v ní činěny jakékoliv další úkony. Vzhledem k negativnímu zjištění na místě samém je v informačním systému MPB pod č. j. MP-04648/02S-20 pouze stručný elektronický záznam o přijatém oznámení a způsobu  jeho vyřízení. Neexistuje tedy žádný písemný protokol ani úřední záznam o oznámení, o prověření na místě samém a jeho výsledku, neboť nevznikl žádný zákonný důvod pro vyhotovení úředního záznamu.

Sdělení obsažené v přípisu Inspekce ředitele MPB ze dne 3. 12. 2020, č. j. MPB/020713/2020/IŘ/KON, týkající se ustanovení § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, o poskytování zpracovaných osobních údajích na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je správné a pro činnost MPB závazné a stěžejní. Ve Vašem konkrétním případě je však nepřímo použitelné, neboť, jak již bylo uvedeno výše, žádné písemné úřední záznamy k dané události nebyly vyhotoveny.

Závěrem bych Vás rád upozornil, že problematika, kterou nad rámec vlastní žádosti o informace popisujete, týkající se Vašich sousedských vztahů v bytovém domě je ryze soukromoprávní záležitostí upravenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Byť je samotné řešení sousedských sporů komplikované a zcela jistě i nepříjemné, je třeba se svých práv domáhat zákonnými prostředky předpokládanými právě pro řešení soukromoprávních záležitostí.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.