Krizová opatření

08.04.2020 |

Číslo jednací: 106 – 13/2020
Žádost doručena dne: 20. 3. 2020
Informace poskytnuta dne: 2. 4. 2020   

Záznam o poskytnutí informace: 

V souladu s obsahem Vaší žádosti týkající opatření v souvislosti s výskytem onemocněním COVID-19 Vám sděluji následující:

ad 1:
MPB není orgánem, který by měl v přímé kompetenci provádět cílené kontroly ohledně dodržování vládních nařízení. Strážníci se ovšem ve velkém počtu pohybují v ulicích a všímají si tedy, zda lidé právní předpisy dodržují, ať už jde o zákony, vyhlášky, nařízení nebo usnesení vlády o přijetí krizových opatření. Případnými prohřešky se zabývají a několik již bylo nebo brzy bude oznámeno v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), příslušnému správnímu orgánu.

ad 2:
MPB se řídí stanoviskem Ministerstva vnitra ČR vymezujícím oprávnění obecní policie ve vztahu k dodržování krizových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR. Ze strany Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR byla vydána řada rozhodnutí, nařízení a opatření za účelem zamezení dalšího šíření koronaviru a zvládnutí nastalé situace. Tímto způsobem byly stanoveným fyzickým osobám, právnickým osobám i fyzickým osobám podnikajícím uloženy povinnosti, jejichž porušení může zakládat skutkovou podstatu přestupku. Konkrétně se jedná o přestupky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Strážníci nejsou oprávněni k projednání těchto přestupků příkazem na místě, avšak zjistí-li některý z těchto přestupků, postupují podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii, tj. oznamují příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.

ad 3:
Strážníci neřeší případy napomenutím. V případě mizivé společenské škodlivosti jednání strážníci upozorní dotyčného na povinnost zakrýt si obličej. Pokud však dotyčný i přes upozornění strážníkem pokračuje v jednání, kterým vyhlášená krizová opatření porušuje, lze takovou osobu v souladu s § 7 odst. 4 zákona o obecní policii vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována ani v takovém případě svého jednání nezanechá nebo naopak neučiní to, k čemu je vyzvána (např. k nasazení roušky nebo obdobného ochranného prostředku, byť improvizovaného), lze ji postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. V této souvislosti pouze upozorňujeme, že případný postih za přestupek neuposlechnutí výzvy se nedotýká možnosti postihnout danou osobu za výše uvedené přestupky podle speciálních zákonů, které samy o sobě strážník obecní policie v příkazním řízení řešit nemůže.

ad 4:
MPB vybavila strážníky v přímém výkonu služby respirátory a dodává jim také ochranné roušky. Současně platí řada doporučení i pokynů, například na omezení kontaktů mezi služebnami na nezbytnou míru, dezinfekci vozidel při střídání hlídek nebo i během směny, zvýšenou osobní hygienu a podobně.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.