Kopie spisu

02.07.2020 |

Číslo jednací: 106 – 18/2020
Žádost doručena dne: 16. 6. 2020
Informace poskytnuta dne: 25. 6. 2020

Záznam o poskytnutí informace: 

Úvodem konstatuji, že obecní a městské policie, jejichž činnost vyplývá ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nejsou při výkonu své činnosti správními orgány s povinností vést správní spisy, s výjimkou ukládání pokut v příkazním řízení na místě, kdy jediným dokladem je pokutový blok s osobními údaji přestupce.

Dále si Vás dovoluji upozornit na nezaměňování institutu žádosti o informace podle InfZ s institutem nahlížení do spisu podle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Správní řád komplexně upravuje možnost nahlížet do spisu, činit výpisy a u správního orgánu pořizovat kopie spisu nebo jeho části. Ustanovení správního řádu o nahlížení do spisu je tedy zvláštním ustanovením ve vztahu k InfZ a podle ustanovení § 2 odst. 3 InfZ se InfZ nevztahuje na poskytování informací, jejichž poskytování upravuje zvláštní právní předpis. Žádost se vyřizuje přímo v režimu správního řádu bez ohledu na to, že byla žadatelem označena jako žádost podle InfZ.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti – zejména, že MPB nevede správní spisy – Vám sděluji, že podezření ze spáchání přestupku evidované pod č. j. MP-01679/01D-20 bylo již oznámeno podle ustanovení § 10 odst. 2, 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správnímu orgánu – Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna, který tak disponuje veškerými podklady a přílohami v rámci vlastního spisového materiálu a u něhož tak můžete uplatňovat právo nahlížení do spisu podle správního řádu. Po oznámení zůstává u MPB pouze elektronický záznam nacionálií a popis zjištěného podezření z přestupkového jednání.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.