Export záznamů z MKDS

10.07.2020 |

Číslo jednací: 106 – 20/2020
Žádost doručena dne: 22. 6. 2020
Informace poskytnuta dne: 3. 7. 2020

Záznam o poskytnutí informace: 

V souladu s obsahem Vaší žádosti týkající se předávání kamerových záznamů pořízených Městským kamerovým dohledovým systémem statutárního města Brna (dále jen „MKDS“) nejen orgánům činným v trestním řízení Vám sděluji následující:

Ad 1)
Exporty záznamů z MKDS (s výjimkou kamerového systému tunelů a dopravní statistiky) jsou ve smyslu ustanovení § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytovány pouze na základě žádosti zaslané datovou schránkou nebo schválené písemné žádosti, která musí být evidována a následně pak uložena u vedoucího Městského operačního střediska MPB. Žádost musí kromě specifikace kamery, data a času, ke kterému je záznam vyžadován, obsahovat i informace o věci, ke které je záznam z MKDS požadován, včetně příslušného čísla jednacího a čísla mobilního telefonu žadatele.

Ad 2)
Exportované záznamy jsou ukládány v zašifrované podobě na příslušném datovém úložišti žadatele. Ve zcela výjimečných případech mohou být na základě schválené písemné žádosti záznamy z MKDS uloženy na dodané záznamové zařízení. V tomto případě žadatel potvrdí převzetí záznamu podpisem na žádosti a přebírá odpovědnost za ochranu předaných informací (záznamů).

Ad 3)
Vyžádané záznamy jsou ukládány na datová úložiště. Doba uchovávání vyžádaných záznamů je pro Policii ČR 30 dnů a pro potřeby MPB 15 dní ode dne uložení. Po této době dochází k automatickému smazání těchto záznamů z datových úložišť. Jsou-li záznamy z MKDS pro potřeby MPB exportovány do informačního systému MPB, pak jsou v souladu s ustanovením § 24a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uchovávány maximálně 3 roky.

Ad 4)
Žádosti o exporty záznamů z MKDS jsou evidovány a následně pak uloženy u vedoucího Městského operačního střediska MPB.

Ad 5)
Pokud bylo o příslušný záznam z MKDS požádáno tak, jak je uvedeno ad 1), pak je možné říci, jak k jeho předání došlo, vždy se ale bude jednat o způsob uvedený ad 2).

Ad 6)
MPB je správcem osobních údajů ze záznamů pořízených z MKDS, s výjimkou kamerových systémů vlastněných a spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic, proto je oprávněna v souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat záznamy oprávněným subjektům.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.