Vyřízení oznámení

25.10.2019 |

Číslo jednací: 106 – 27/2019
Datum doručení žádosti dne: 11. 10. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 24. 10. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Dne 1. 8. 2019 v 14:48 hod. bylo přijato telefonické oznámení o verbálním napadání oznamovatele a jeho obavy z fyzického napadení na ulici Mlýnská v Brně. Hlídka MPB na místě samém ztotožnila oznamovatele i údajného přestupce, který hlídce MPB sdělil důvody svého konání. Hlídka MPB konstatovala, že nedošlo k žádné újmě na zdraví, ani ke škodě na majetku a aktuálně nezjistila jakékoliv protiprávní jednání.

Nad rámec Vaší žádosti Vám sděluji, že v souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje MPB zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů (tedy i zjištěné osobní údaje ztotožněných osob) na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.