Vjezd do centra a rezidentní parkování

25.11.2019 |

Číslo jednací: 106 – 30/2019
Žádost doručena dne: 6. 11. 2019
Informace poskytnuta dne: 21. 11. 2019 

Záznam o poskytnutí informace:

Z kontrol vjezdů do pěších zón nejužšího historického centra města Brna provedených v období od 1. 11. 2018 do 8. 11. 2019 vyplývá, že 95,1% bylo vjezdů oprávněných a 4,9% vjezdů neoprávněných.

V rámci rezidentního parkování je úkolem MPB tzv. odhalování přestupků. Na základě odpovídajícího monitoringu a po ověření existence či neexistence příslušného oprávnění (povolení k vjezdu či k parkování) MPB oznamuje podezření ze spáchání přestupku správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání. Tímto orgánem je Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna.

MPB využívá oprávnění k použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „TPZOV“) ve smyslu ustanovení § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Četnost porušování platných právních předpisů v silničním provozu není zákonným důvodem pro použití TPZOV.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.