Úřední záznam

01.04.2019 |

Číslo jednací: 106 – 14/2019
Datum doručení žádosti dne: 17. 3. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 26. 3. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Povinnost sepisování úředních záznamů je dána pouze v zákonem stanovených případech. Není vyloučeno sepsání úředního záznamu i nad rámec zákonných povinných případů, avšak v těchto případech záleží na vyhodnocení konkrétní situace strážníky MPB. O zákroku hlídky MPB na ulici Husově v Brně dne 20. 1. 2019 v cca 3:30 hod. nebyl pořízen úřední záznam, neboť se nejednalo o zákonný případ, o němž by musel být pořízen úřední záznam.

Pro úplnost si dovoluji zdůraznit, že celá záležitost byla prošetřena Inspekcí ředitele MPB, o jejímž výsledku jste byla informována přípisem ze dne 15. 3. 2019, č. j. MPB/004459/2019/IŘ/JAŠ. Znovu tedy opakuji, že hlídka MPB, i přes řešení prvotního zákroku na ulici Husově v Brně, nebyla nečinná v reakci na oznámení muže o zraněné osobě na protější straně ulice. Hlídka MPB poučila a vyzvala muže, aby zraněnému přivolal zdravotnickou záchrannou službu, což si jeden ze strážníků vzápětí sám ověřil, a až do jejího příjezdu situaci monitorovala. Kolem zraněného byl navíc patrný i shluk osob, proto nelze vyvozovat, že by byl ponechán bez pomoci. 

Prosím uvědomte si, že MPB zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plnění dalších úkolů stanovených zákonem v rozsahu svých zákonných oprávnění na celém území statutárního města Brna. Kolizní situace nelze vyloučit. Strážníci MPB jsou dostatečně kvalifikovaní k samostatnému jednání a vyhodnocení priorit své činnosti, což také prokazují při pravidelném přezkušování svých odborných předpokladů a znalostí u Ministerstva vnitra ČR.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.