Telefonická oznámení

21.10.2019 |

Číslo jednací: 106 – 26/2019
Datum doručení žádosti dne: 30. 9. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 15. 10. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Videozáznamy pořízené strážníky MPB při řešení konkrétních událostí mohou obsahovat mj. i osobní údaje jiných blíže neurčených osob. MPB je vázána českou i unijní legislativou, a proto musí respektovat ochranu osobních údajů. Navíc v souladu s ustanovením § 24a  odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje MPB zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů (tedy i videozáznamy) na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

V období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 eviduje MPB k adrese Veveří 2208/116 v Brně následující události:
- 3. 4. 2019 v 13:29 hod. – oznámen opakující se problém s  vozidly parkujícími ve vjezdu do domu a s tím související žádost o obnovení vodorovného značení – na místě samém protiprávní jednání nezjištěno, žádost byla předána společnosti Brněnské komunikace, a.s.,
- 12. 4. 2019 v 11:23 hod. – oznámeno vozidlo parkující ve vjezdu do domu – v 11:48 hod. oznámení potvrzeno na místě samém, protiprávní jednání vyřízeno v příkazním řízení uložením pokuty,
- 9. 5. 2019 v 16:20 hod. – oznámeno vozidlo parkující ve vjezdu do domu, oznamovatelka nemůže vyjet svým vozidlem – na místě samém nezjištěno protiprávní jednání,
- 27. 6. 2019 v 9:38 hod. – oznámeno, že ve dvoře domu oznamovatele dochází k neoprávněnému odstraňování brány (návaznost na oznámení ze dne 26. 6. 2019) – jednalo se o občanské spory týkající se majetku, MPB již věc předala k dořešení správnímu orgánu, na místě přítomna i hlídka Policie ČR.

MPB nedisponuje záznamy o výjezdech Policie ČR. Pokud tedy bylo oznámení o protiprávním jednání učiněno přímo na lince 158, je třeba se s dotazem na ně obrátit přímo na Policii ČR. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.