Stání vozidel

14.03.2019 |

Číslo jednací: 106 – 11/2019
Datum doručení žádosti dne: 25. 2. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 11. 3. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

1)

MPB se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků.

2 a 3) 

Zákonný postup při odstraňování vraků silničních vozidel z pozemních komunikací je následující:

- definice vraku je uvedena v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),

- odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace upravuje ustanovení § 19c zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž území se místní komunikace nachází,

- vlastník vraku, který neuposlechne výzvy vlastníka (správce) místní komunikace (obce) k odstranění vraku, se dopustí přestupku podle ustanovení § 42a odst. 1 písm. i) zákona o pozemních komunikacích. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí stejným jednáním správního deliktu dle ustanovení § 42b odst. 1 písm. i) téhož zákona. Za přestupek i správní delikt lze uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.

Městská policie Brno není oprávněna rozhodnout, že jde o vrak. Toto rozhodnutí přísluší pouze silničnímu správnímu orgánu, kterým je ve statutárním městě Brně společnost Brněnské komunikace, a. s. MPB však na základě poznatků z vlastní činnosti oznamuje silničnímu správnímu orgánu podezření na autovraky (https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vraky-auta-mesta-odstraneni-jizni-morava.A190205_455644_brno-zpravy_krut). MPB nezajišťuje technické odstraňování vraků. MPB nemůže rozhodnout o odstranění vozidla stojícího na veřejném parkovišti, pokud netvoří překážku provozu, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo závadu ve sjízdnosti pozemní komunikace tak, jak to vyžaduje ustanovení § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nelze předjímat protiprávnost umístění a neoprávněnost stojícího vozidla na veřejném parkovišti, pokud není rozhodnuto, že jde o vrak, pak by však jeho odstranění šlo mimo městskou policii.

4)

MPB nevede statistiku dlouhodobě stojících vozidel, neboť není oprávněna rozhodnout, že jde o vrak.

5) 

Stěžejní pro postup MPB při rozhodování o odstranění vozidel tvořících překážky provozu jsou příslušná zákonná ustanovení.

6)

Neptáte-li se na konkrétní případ kolizní situace aplikace práva, nelze vzhledem k rozmanitosti, různorodosti a nepředvídatelnosti každodenní činnosti MPB stanovit výčet kolizních situací aplikace práva. Kolize aplikace práva jsou však reálné, MPB se s nimi setkává a lze jen obtížně dedukovat, s jakými kolizními situacemi se MPB střetne v budoucnu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.