Spis

22.01.2019 |

Číslo jednací: 106 – 1/2019
Datum doručení žádosti dne: 7. 1. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 14. 1. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Z posledního dvojčíslí uvedeného č. j. MP-09344/01D-14 vyplývá, že se jedná o událost z roku 2014. MPB v souladu s ustanovením § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uchovává zpracované osobní údaje, které potřebuje k plnění svých úkolů, po dobu 3 let. Po uplynutí 3 let jsou tyto údaje automaticky smazány. S ohledem na tuto skutečnost MPB již nedisponuje jakýmikoli záznamy k danému č. j.

Pro doplnění si Vás dovoluji upozornit na nezaměňování institutu žádosti o informace podle InfZ s institutem nahlížení do spisu podle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), což je případ Vaší žádosti. Správní řád komplexně upravuje možnost nahlížet do spisu, činit výpisy a u správního orgánu pořizovat kopie spisu nebo jeho části. Ustanovení správního řádu o nahlížení do spisu je tedy zvláštním ustanovením ve vztahu k InfZ a podle ustanovení § 2 odst. 3 InfZ se InfZ nevztahuje na poskytování informací, jejichž poskytování upravuje zvláštní právní předpis.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.