Preventivní činnost

07.03.2019 |

Číslo jednací: 106 – 9/2019
Datum doručení žádosti dne: 15. 2. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 28. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

1 a 2)
MPB v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené příslušnými zákony. Tato činnost je podle obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vykonávána na území statutárního města Brna. MPB na základě nejen vlastních poznatků z praxe a podnětů veřejnosti vyhodnocuje stav místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti a podle toho určuje priority ve vykonávané činnosti. 

Na pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Ponava docházelo k omezování majetku soukromých osob (zamezení výjezdu vozidel z parkoviště) a právě v důsledku tohoto jednání MPB přistoupila v souladu s ustanovením § 2 zákona o obecní policii k preventivní činnosti spočívající zejména v zabezpečení ochrany majetku soukromých osob, zvláště aby nedocházelo k jeho dalšímu omezování.

Pro úplnost je nutné uvést, že služební vozidlo MPB  se sice při výkonu uvedené preventivní činnosti nachází na pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Ponava, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, nestojí však na té části pozemku, na níž se nachází dotčené parkoviště.

3)
Preventivní činnost přispívající zejména v ochraně majetku soukromých osob na pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Ponava je vykonávána jako jeden z úkolů vzešlých z vyhodnocení aktuálního stavu místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárním městě Brně. Písemný pokyn k takovéto činnosti není třeba.

4)
Náklady na provoz služebního vozidla MPB, jímž je v rámci preventivní činnosti zajišťován dohled nad oprávněnými zájmy občanů, nejsou speciálně vyčíslovány. Nejedná o mimořádné výjezdy MPB, ale o výkon běžné denní činnosti strážníků MPB, která je financována z rozpočtu MPB. 

V tuto chvíli nelze s časovou přesností určit, jak dlouho bude MPB vykonávat danou preventivní činnost. Lze však konstatovat, že intenzita dohledu je již eliminována na průběžné kontroly, oproti počátečnímu trvalému dohledu hlídek MPB na místě samém.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.