Použití TPZOV

20.12.2019 |

Číslo jednací: 106 – 31/2019
Žádost doručena dne: 2. 12. 2019 
Informace poskytnuta dne: 17. 12. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Postup strážníků při použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla – „botičky“ (dále jen „TPZOV“) je zdokumentován pouze fotodokumentací, která obsahuje i přesné časové údaje, z nichž je patrné, kdy strážníci MPB zjistili protiprávní jednání i kdy použili TPZOV.

Videozáznam Vašeho jednání se strážníky MPB dne 2. 12. 2019 na ulici Orlí cca od 12:27 hod. do 12:32 hod., obsahuje vzhledem k velmi frekventovanému místu mj. i osobní údaje jiných blíže neurčených osob. MPB je vázána českou i unijní legislativou, a proto musí respektovat ochranu osobních údajů. V souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje MPB zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.