Materiál do RMB

09.05.2019 |

Číslo jednací: 106 – 19/2019
Datum doručení žádosti dne: 17. 4. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 30. 4. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

V souladu s Vaší žádostí zasíláme příslušné dokumenty včetně příloh k bodu 7 schůze Rady města Brna č. R8/022 konané dne 17. 4. 2019, a to materiál MPB s názvem Návrh aktualizovaného znění „Provozního řádu Městského kamerového dohledového systému statutárního města Brna“ – příloha č. 1. Vzhledem k užívání aplikace eRMB nelze dokumenty předkládané do Rady města Brna poskytnout ve formátu MS WORD a ani nelze poskytnout naskenovanou titulní stranu těchto materiálů s podpisy v PDF.

Uvedený materiál byl rovněž projednán na zasedání Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady města Brna dne 1. 4. 2019. V této souvislosti Vám zasíláme:

- materiál MPB předkládaný Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku Rady města Brna konané dne 1. 4. 2019 – příloha č. 2,

- program zasedání Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady města Brna konaného dne 1. 4. 2019 – příloha č. 3,

- anonymizovaný zápis ze zasedání Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady města Brna konaného dne 1. 4. 2019 – příloha č. 4.

K uvedenému materiálu č.  7 nebyla vedena žádná další korespondence s tím, že za korespondenci byla považována v souladu s žádostí o informace „korespondence přijatá i odeslaná, listinná, faxová i e-mailová, zápisy/záznamy z jednání včetně prezenčních listin. Pro jednání v dané věci, kde nebyl z jednání pořizován zápis/záznam spadají pod termín „korespondence“ i následující informace – kdo a kdy, s kým v dané věci jednal, kdo jednání a jak svolal, kdo se jednání účastnil, kdy a kde, resp. jak jednání proběhlo, o čem bylo jednáno a jaké závěry byly přijaty“

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.