Kamerové systémy

25.02.2019 |

Číslo jednací: 106 – 6/2019
Datum doručení žádosti dne: 5. 2. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 19. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

1) Statutární město Brno vlastní a disponuje na svém území Městským kamerovým dohledovým systémem (dále jen „MKDS“). MKDS byl zřízen v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména za účelem zvýšení bezpečnosti a zabezpečení veřejného pořádku na území statutárního města Brna, předcházení a odhalování pouliční kriminality, přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, a podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. MKDS vznikl integrací několika kamerových systémů.

MPB navíc disponuje v a na svých objektech a zařízeních lokálními kamerovými systémy (dále jen „LKS“). Účelem instalace vnějších kamer LKS je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, zejména přispíváním k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, což je nezbytné také pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu i při výkonu veřejné moci.

2) MPB užívá 197 kamer MKDS a 57 vnějších kamer LKS. Celkový počet bezpečnostních kamer jiných subjektů ve statutárním městě Brně není MPB znám. 

3) Jednotlivé kamery jsou umisťovány na základě poznatků vyplývajících zejména z činnosti MPB, úřadů městských částí a Policie ČR. Rozšíření kamerových systémů je možné realizovat pouze se souhlasem nebo vědomím MPB.

4) MKDS je nepřetržitě monitorován především Centrálním dohledovým pracovištěm MPB, Městským operačním střediskem MPB a Policií ČR. Některé z kamer MKDS jsou sledovány dalšími oprávněnými subjekty, mezi které patří např. Hasičský záchranný sbor JMK, Zdravotnická záchranná služba JMK, Dopravní podnik města Brna, a.s., Brněnské komunikace a.s. či KORDIS JMK, a.s. LKS jsou monitorovány pouze oprávněnými zaměstnanci MPB. K záznamům z kamerových systémů má přístup MPB a Policie ČR.

5) MPB eviduje svoji činnost, avšak údaj o počtu zákroků MPB iniciovaných pouze na základě sledování kamerových systémů není statisticky zpracováván.

6) MPB provádí export záznamů z kamerových systémů ve smyslu ustanovení § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s četností přibližně 200 za měsíc.

7) Záznamy z kamerových systémů mají charakter osobních údajů, proto je s nimi nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy MPB, včetně předpisů EU, a v souladu s ISMS (Information Security Management System) zavedeným u MPB podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 a certifikovaným britskou královskou společností Lloyd’s Register EMEA. Vzhledem k této skutečnosti přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) přineslo jen nepatrné změny v práci s kamerovými systémy. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.