Vyhrazené parkování

16.07.2018 |

Číslo jednací: 106 – 15/2018
Datum doručení žádosti dne: 26. 6. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 11. 7. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

Dopravní značení vymezující vyhrazená parkovací místa pro invalidy na ulici Hybešova 65a není v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neboť chybí vodorovné dopravní značení (v současnosti prakticky nečitelné). Příslušné dopravní značení není zaneseno ani v pasportním systému Brněnských komunikací a.s. Pro úplnost uvádím, že do poloviny slepé ulice (k domu Hybešova 65a) se jedná o místní komunikaci III. třídy a dále (od domu Hybešova 65a) jde o účelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Brna a soukromé společnosti Komfort, a. s. Vzhledem k těmto skutečnostem nebylo ve Vámi dotazovaném období, tj. od 1. 1. 2018 do 4. 7. 2018, stání na vyhrazených parkovacích místech na ulici Hybešova 65a řešeno.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.