Měření rychlosti

02.10.2018 |

Číslo jednací: 106 – 20/2018
Datum doručení žádosti dne: 14. 9. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 25. 9. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

Úvodem Vám sděluji, že MPB v souladu s ustanovením § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uchovává zpracované osobní údaje, které potřebuje k plnění svých úkolů, po dobu 3 let. Z tohoto zákonného důvodu Vám nemohou být poskytnuty informace za posledních 5 let, neboť starší 3 let již nejsou uchovávány. Informace Vám tedy budou poskytnuty za poslední 3 roky, tj. od 16. 9. 2015 do 16. 9. 2018.

S ohledem na výše uvedené Vám K jednotlivým bodům žádosti sděluji následující:

ad 1)

Statistika měření rychlosti vozidel provedených MPB na ulici Kohoutovická v Brně (určené místo k měření č. 39):

a) za poslední 3 roky – počet měření 16, celkem zjištěno 5 případů překročení povolené rychlosti,

b) od 1. 9. 2017 do 16. 9. 2018 – počet měření 9, zjištěn 1 případ překročení povolené rychlosti.

ad 2) 

V okolí MŠ Žabka, Kohoutovická 211/33, byl úsek se sníženou rychlostí instalován teprve nedávno a není zařazen do určených míst pro měření rychlosti MPB. Podle ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je obecní policie oprávněna za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích měřit rychlost vozidel výhradně na místech určených Policií ČR. V uvedeném úseku lze ze strany MPB realizovat pouze měření tzv. obecných 50 km/h. Dne 11. 9. 2018 zde probíhalo kontrolní měření a řidiči byli hlídkou upozorňováni na změnu značení. Jakmile bude uvedené místo Policií ČR zapracováno do určených míst, bude zde MPB měřit rychlost intenzivněji s ohledem i na jiná místa měření a priority jejích potřeb. 

ad 3)

Souhrnný počet měření rychlostí vozidel provedených MPB v městské části Brno-Žebětín, konkrétně na určených místech k měření č. 12, 13, 39 a 75 za poslední 3 roky je 21. 

ad 4) 

Celkový počet měření rychlostí vozidel provedených MPB na určených místech v rámci města Brna za poslední 3 roky je 6.535. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.