Činnost MPB

20.08.2018 |

Číslo jednací: 106 – 16/2018
Datum doručení žádosti dne: 27. 7. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 10. 8. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

V souladu s obsahem Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1) V roce 2017 bylo na Vámi vymezených úsecích pozemků par. č. 1094, 1095/1, 1096/1 v Brně, k. ú. Veveří, zjištěno strážníky MPB celkem 649 případů podezření ze spáchání protiprávního jednání. Vzhledem k technickým možnostem informačního systému MPB, který odpovídá požadavkům kladeným na statistické zpracování údajů MPB pro MVČR v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nelze určit celkovou výši uložených pokut na požadovaném území. 

2) Z celkového počtu 649 případů podezření ze spáchání protiprávního jednání uvedeného ad 1) bylo 108 případů postoupeno ke správnímu řízení.

3) Pozemky par. č. 1094, 1095/1, 1096/1 v Brně, k. ú. Veveří, jsou ve vlastnictví statutárního města Brna. MPB již dříve upozornila na vhodnost zlegalizování parkovacích ploch, vč. úpravy povrchu těchto pozemků, avšak bez reálného výsledku. Nutno konstatovat, že MPB již svojí činností působí preventivně, o čemž svědčí informace ad 1). 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.