Záznamové zařízení ve vozidle MPB

27.02.2017 |

Číslo jednací: 106 – 5/2017
Datum doručení žádosti dne: 7. 2. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 20. 2. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

V souladu s obsahem Vaší žádosti sdělujeme následující:

A. Strážníci MPB jsou informováni o  skutečnosti, že záznamy ze záznamových zařízení ve služebních vozidlech MPB jsou cyklicky přepisovány záznamy novými, neboť jsou  seznamováni s interními normativními akty MPB. Záznam je uchováván po dobu 5 kalendářních dnů. Tato skutečnost je konkrétně stanovena v Interní směrnici ředitele MPB č. 1/2016, Pravidla používání nosičů záznamů. Tuto směrnici považujeme za výlučně vnitřní pokyn MPB, jejímž případným poskytnutím by byl ohrožen veřejný zájem sledovaný činností MPB.

B. Podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), je strážník MPB povinen oznámit příslušnému správnímu orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Takové oznámení důvodného podezření musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se opírá, a to v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona o obecní policii. Strážník MPB při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů stanovených zákonem v rozsahu svých zákonných oprávnění jedná samostatně. V souvislosti s tím strážník MPB sám rozhoduje o tom, zda bude jako důkaz použit i jím pořízený obrazový záznam z kamery umístěné na jeho stejnokroji, případně z kamery ve vozidle MPB, neboť je oprávněn vyhodnotit, zda má takový záznam v konkrétním případě vypovídající důkazní hodnotu. Tento postup vyplývá, tak jak je uvedeno výše, ze zákona o obecní policii, přičemž lhůtu, ve které má být oznámení důvodného podezření učiněno, tento zákon neuvádí.

C. Jak již bylo uvedeno v bodu B., strážník MPB je oprávněn vyhodnotit, zda má pořízený záznam vypovídající důkazní hodnotu. Uvedený dotaz je navíc formulován v obecné rovině, proto i s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 InfZ nelze předjímat, jak by v konkrétním případě vzhledem ke všem okolnostem bylo postupováno. Případné porušení povinností strážníků MPB by bylo řešeno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

D. MPB nedisponuje technickými prostředky, kterými by bylo možné obnovit již smazaný záznam. Záznam z vozidla MPB reg. zn. 8B6 6893 dne 30. 4. 2016 byl uložen na HDD disk záznamového systému HYDRA. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.