Záznamové zařízení ve vozidle MPB

13.02.2017 |

Číslo jednací: 106 – 3/2017
Datum doručení žádosti dne: 19. 1. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 3. 2. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Vozidlo MPB reg. zn. 8B6 6893 je vybaveno kamerou se záznamovým zařízením. Záznamy ze záznamových zařízení jsou cyklicky přehrávány záznamy novými. Záznam z vozidla MPB reg. zn. 8B6 6893 z Vámi uvedeného dne a hodiny tak již v současnosti neexistuje.

V části týkající se záznamu z kamery umístěné na stejnokroji strážníka MPB ze dne 30. 4. 2016 v uváděném čase setrváváme – s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 38/2007 – 78 – na názoru, že nejde o žádost o informace podle InfZ, ale o žádost o nahlížení do spisu, jehož komplexní úpravu obsahuje ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podklady pro vydání rozhodnutí si v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 správního řádu opatřuje správní orgán.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.