Úřední záznam

29.06.2017 |

Číslo jednací: 106 – 16/2017
Datum doručení žádosti dne: 1. 6. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 16. 6. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Ad 1)

Každý strážník MPB musí splňovat předpoklady stanovené v ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“). Jedním z těchto předpokladů je i povinnost mít platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Ministerstvo vnitra ČR stanovuje rozsah odborných předpokladů a každé tři roky znalost těchto předpokladů u strážníků přezkoumává zkouškou. Mezi tyto předpoklady náleží i problematika úředních záznamů a s tím spojená povinnost jejich sepisování v zákonem stanovených případech. Žádný oficiální obecný vzor úředního záznamu Ministerstvo vnitra ČR nestanovuje. Vždy je rozhodné, pro jaký zákonný případ, je úřední záznam sepisován.

Ad 2)

V návaznosti na uvedené skutečnosti ad 1) nelze konkrétně říci, jak často strážníci MPB sepisují úřední záznamy. Počet úředních záznamů závisí vždy na konkrétní situaci, v zákonných případech je úřední záznam sepisován vždy.

Ad 3)

Při sepisování úředního záznamu strážník MPB vychází ze svých poznámek pořízených na místě, kde zjistil protiprávní jednání. Od strážníka, který splňuje všechny zákonné předpoklady stanovené v ustanovení § 4 odst. 1 zákona o obecní policii, se očekává, že veškeré své úkony provádí v souladu s právním řádem ČR, tedy i při případném sepisování úředních záznamů dbá na správné a pravdivé popsání zjištěných skutečností. Navíc lze předpokládat, že dojde-li k sepsání úředního záznamu, nebyl přestupek vyřešen v rámci blokového řízení. V takovém případě je strážník MPB povinen v souladu s ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, přičemž toto oznámení dokládá důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá. Je povinností příslušného správního orgánu, v rámci tzv. „přípravného řízení“ posoudit, zda oznámení o podezření ze spáchání přestupku učiněné strážníkem zakládá zákonné podmínky pro zahájení řízení o přestupku. Dokazovat může pouze správní orgán, je jeho povinností doplnit chybějící důkazní materiál vlastním jednáním.

Ad 4, 5, 6) 

Informace týkající se statistických údajů MPB poskytuje v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 InfZ ve formátu podle technických možností informačního systému MPB, který odpovídá požadavkům kladeným na statistické zpracování údajů MPB pro Ministerstvo vnitra ČR v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona o obecní policii. Na Vámi požadované ukazatele nemá MPB nastaveny filtrační skripty. Lze vyfiltrovat počty na strážníka MPB (jednotlivce), ale na hlídku MPB ne. Složení hlídek MPB je každý den jiné.

Pro příklad uvádíme počet úředních záznamů za období od 1. 5. 2017 do 1. 6. 2017:

revír/jednotka

Počet úředních záznamů

revír Bystrc

3

Jednotka dopravní

33

revír Jih

1

revír Pole

3

Jednotka pořádková

6

Jednotka psovodů

2

revír Sever

19

revír Střed

5

revír Tábor

14

revír Východ

5

revír Západ

5

Celkový součet

96

Ad 7) 

Oficiální název příslušného útvaru MPB, do jehož působnosti náleží mj. oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla je Jednotka dopravní. Její označení „Baťa“ je výlučně interní záležitostí.

Ad 8) 

Strážníci MPB nesepisují úřední záznamy na místě zjištění protiprávního jednání, ale až následně na příslušném pracovišti („v kanceláři“), a to na základě svých poznámek z místa samého.

Ad 9, 10) 

Dokumentace průběhu zákroků nebo úkonů prováděných strážníky MPB, jakož i dokumentace zjištěného protiprávního chování (podezření ze spáchání přestupku), je upravena v interní směrnici ředitele MPB č. 1/2016, Pravidla používání nosičů záznamů. Tato směrnice rovněž upravuje pravidla k používání nosičů záznamů zvukových, obrazových a jiných záznamů podle § 24b zákona o obecní policii, tedy i včetně jejich kontroly. Nosiče záznamů musí být před vydáním a po převzetí řádně zkontrolovány strážníkem dozorčí služby. Veškerá manipulace s nosiči záznamů podléhá písemné evidenci.

Ad 11) 

To, kolik pokut strážník MPB uloží, nemá vliv na výši jeho platu. Výsledný plat strážníka MPB je odrazem zejména jeho efektivity práce, aktivity, preciznosti, včasnosti plnění zadaných úkolů a nařízení, samostatnosti, znalosti právních předpisů včetně jejich aplikace v praxi, práce v oblasti prevence, zajištění akcí a opatření, případně dalších aspektů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.