Rušení nočního klidu

10.01.2018 |

Číslo jednací: 106 – 49/2017
Datum doručení žádosti dne: 23. 12. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 8. 1. 2018

Záznam o poskytnutí informace: 

K Vašim otázkám sdělujeme následující:

ad 1)

MPB přijala dne 23. 12. 2017 v 00:41 hod. Vaše oznámení o rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou z areálu Orla. Hlídka MPB oznámení na místě prověřila a konstatovala, že k rušení nočního klidu dochází. Na místě byl kontaktován konkrétní pachatel, který s projednáním přestupku na místě nesouhlasil, proto byla tato věc dne 3. 1. 2018 postoupena k dořešení správnímu orgánu – Úřadu městské části Brno-Komín, pod č. j. MPB/021767/2017/TABOR/KUB.

ad 2 a 3)

Situace ohledně porušení kolaudačního rozhodnutí, resp. porušení stavebního zákona je správnímu orgánu – Úřadu městské části Brno-Komín dobře známa a je plně v jeho gesci případný souběh přestupků projednat. Vaše oznámení však směřovalo k rušení nočního klidu a to bylo také prioritně řešeno s konkrétním pachatelem tohoto jednání.

ad 4)

Dopravní značení na ulici Optátova, na které se odvoláváte, je osazeno dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“. Lze předpokládat, že pokud nějaká vozidla na parkovišti Orla stála, patřila k pronajímateli areálu Orla a tím zjevně naplnila podmínku dopravní obsluhy. Hlídka MPB prioritně řešila přestupek se závažnějším dopadem pro společnost, tedy rušení nočního klidu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/