Záznam z kamerového systému MPB z rohu ulic Rooseveltova a Jezuitské ze dne 4. 2. 2016

07.07.2016 |

Číslo jednací: 106 - 26/2016
 Datum doručení žádosti dne:
23. 6. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 1. 7. 2016

Záznam o poskytnutí informace:

Záznam pořízený kamerovým systémem provozovaným MPB umístěným na rohu brněnských ulic Rooseveltovy a Jezuitské ze dne 4. 2. 2016 z doby mezi 21:00 a 22:00 hod. byl již smazán, přesné datum likvidace záznamu neznáme, ale k výmazu došlo nejpozději 30 dnů po jeho pořízení.

Předmětný záznam nebyl a s ohledem na zákonnou úpravu (§ 10 zák. č. 101/2000 Sb., § 8a zák. č. 106/1999 Sb., § 81 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a § 24a odst. 2 a § 26 zák. č. 553/1991 Sb.) ani nemůže být poskytnut žádné soukromé osobě. V souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme osobní údaje policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Na případné sdělení, zda byl záznam předán Policii ČR, nevzniká nárok a informace ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 InfZ se neposkytnou o činnosti orgánů činných v trestním řízení, neboť takové informace by mohly ohrozit chráněný veřejný zájem, zejména vyhledávat či odhalovat trestnou činnost.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.