Postoupení přestupku

25.01.2016 |

Číslo jednací: 106 - 01/2016
 Datum doručení žádosti dne: 6. 1. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 13. 1. 2016 

Záznam o poskytnutí informace:

Událost vedená MPB pod č.j. MP-17853/13D-15 byla dne 21.9.2015 předána v elektronické podobě Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna, Kounicova č. 67.

Obecní policie v rámci blokového řízení nevedou správní spisy.

Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, došlo MPB již k předání oznámení podezření ze spáchání přestupku či jiného správního deliktu příslušnému správnímu orgánu, je tedy možné za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) nahlížet do spisu, činit výpisy a u tohoto správního orgánu pořizovat kopie spisu nebo jeho části.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.