Činnost MPB

13.05.2016 |

Číslo jednací: 106 - 12/2016 až 106 - 19/2016
 Datum doručení žádosti dne: 27. 4. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 9. 5. 2016

Záznam o poskytnutí informace:

A1, evid. MPB pod č.j. 106 - 12/2016

Otázka žádosti: „1) Sdělte mi celkovou výši pokut, uloženou v období od 1.1.2015 do 1.1.2016 které byly uděleny kvůli porušení § 47 odst. 1 písm. b) Která byla udělena v katastrálním území městské části Brno – Veveří.“

Odpověď: 500 Kč

Otázka žádosti: „2) Sdělte mi, celkovou sumu, kterou se doposud nepodařilo po podezřelých pachatelích doposud vymoci. Částku sdělte v českých korunách.“

Odpověď: V návaznosti na otázku č. 1 uvádíme, uložená pokuta na bloku na místě nezaplaceném ve výši 500 Kč nebyla dobrovolně obci neuhrazena, a proto byla předána k jejímu vymáhání na ORF MMB.

Blokové řízení je podle ustanovení § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), tzv. zkrácené řízení o přestupcích, které se provádí v případě, že přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a pachatel přestupku je ochoten zaplatit pokutu na místě ihned nebo převzít pokutový blok (na pokutu na místě nezaplacenou) a zaplatit ji následně a strážník je oprávněn tento přestupek projednat v blokovém řízení. Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona o přestupcích nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Převzetí tohoto bloku pachatel přestupku potvrdí. Dobrovolně nezaplacená pokuta na místě nezaplacená je rozhodnutím a exekučním titulem k jejímu vymáhají podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tuto činnost nevykonává MPB.

A2, evid. MPB pod č.j. 106 - 13/2016

Otázka žádosti: Sdělte mi počet zaměstnanců Městské policie Brno, kterým k 27. 4. 2016 běží výpovědní lhůta pro rozvázání pracovního poměru na pozici strážníka či pozici obdobné nebo vyšší.

Odpověď: 5 zaměstnanců statutárního města Brna zařazených do Městské policie Brno

A3, evid. MPB pod č.j. 106 - 14/2016 – žádost neobsahovala žádné otázky a následně byla žadatelem odvolána.

B1, evid. MPB pod č.j. 106 - 15/2016

Otázka žádosti: „Celkový počet přestupků či jiných správních deliktů, která Městská policie Brno zjistila v období od 1. 1. 2015 do 1. 1. 2016 v katastrální území městské části Brno – Veveří.“

Odpověď: 12 700

B2, evid. MPB pod č.j. 106 - 16/2016

Otázka žádosti: „Celkový počet přestupků, vyřešených v blokovém řízení za období od 1.1.2015 do 1.1.2016 v katastrální území Brno-město.“

Odpověď: 79 490

B3, evid. MPB pod č.j. 106 - 17/2016

Otázka žádosti: „Celkovou výši finančních prostředků, které Městská policie Brno vybrala od účastníků provozu na pozemních komunikacích za období od 1.1.2015 až 1.1.2016. V odpovědi uveďte celkovou výši uložených sankcí, následné splnění či nesplnění či splatnost pohledávek můžete pominout.“

Odpověď: 26 679 800 Kč

B4, evid. MPB pod č.j. 106 - 18/2016

Otázka žádosti: „1) Sdělte mi, kolik podezřelých ze spáchání přestupku dle § 125c zákona č. 361/2000 Sb.(§§ 46, 47 zákona č. 200/1990 Sb.) evidujete ze dne 27.4.2016.“

Odpověď:       §125c zák. č. 361/2000 Sb. – 333
                       § 46 zák. č. 200/1990 Sb. – 20
                       § 47 zák. č. 200/1990 Sb. – 6

Otázka žádosti: „2) Sdělte mi, kolik z těchto přestupků evidujete v katastrálním území městské části Brno – Veveří.“

Odpověď:       § 125c zák. č. 361/2000 Sb. – 34
                       § 46 zák. č. 200/1990 Sb. – 0
                       § 47 zák. č. 200/1990 Sb. – 0

B5, evid. MPB pod č.j. 106 - 19/2016

Otázka žádosti: „Sdělte mi, kolik podezřelých ze spáchání přestupku dle § 125c zákona č. 361/2000 Sb. (§§ 46, 47 zákona č. 200/1990 Sb.) jste postoupili správnímu orgánu za období od 1.1.2014 do 1.1.2015.“

Odpověď:       § 125c zák. č. 361/2000 Sb. – 18 436
                       § 46 zák. č. 200/1990 Sb. – 323
                       § 47 zák. č. 200/1990 Sb. – 512

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.