Porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích v MČ Brno – Starý Lískovec od 1. 1. do 24. 3. 2015

02.04.2015 |

Číslo jednací: 106 - 04/2015
 Datum doručení žádosti dne: 25. 3. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 1. 4. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Ad 1)
V Informačním systému MPB je za období od 1. 1. do 24. 3. 2015 v lokalitách MČ Brno – Starý Lískovec zaznamenáno celkem 306 událostí vykazujících znaky porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „z. č. 361/2000 Sb.“. Z tohoto celkového počtu bylo 17 událostí MPB oficiálně oznámeno občany, ostatní byly zjištěny vlastní činností strážníků. Oznámení učiněných občany je zřejmě daleko více, kdy především na ulici jsou strážníci často osloveni náhodnými kolemjdoucími a tito jim sdělují, kde špatně parkují vozidla, případně dávají další podněty k činnosti strážníka. Strážník v rámci své činnosti věc následně prověří, a při zjištění protiprávní jednání, postupuje standardně podle zákona.

Ad 2)
Lokality (ulice) s nejvyšší frekvencí porušení z. č. 361/2000 Sb. v MČ Brno – Starý Lískovec za období od 1. 1. do 24. 3. 2015:
-          Bosonožská – 43 událostí, z toho 3 na oznámení,
-          Dunajská – 37 událostí, z toho 3 na oznámení,
-          Labská – 33 událostí, z toho 5 na oznámení.

Ad 3, 4)
Informační systém MPB neumožňuje nastavit filtr ke zjištění jednorázových a opakovaných oznamovatelů a jejich telefonních čísel. MPB ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, takové údaje nepotřebuje, neboť je neposkytuje za účelem zpracování statistických údajů MV ČR. Z tohoto důvodu, a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že oznámení může být učiněno anonymně, tedy nelze uvést přesný poměr jednorázových a opakovaných (notorických) oznamovatelů.  Obecně lze však konstatovat, že převažují oznámení jednorázová.

Tak, jak uvádíte, poskytnutí kontaktů na opakované oznamovatele by bylo v rozporu s InfZ a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.