Osobní audiovizuální záznamové zařízení MPB

30.10.2015 |

Číslo jednací: 106 - 15/2015
 Datum doručení žádosti dne:
15. 10. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 29. 10. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Ke konkrétním otázkám sdělujeme následující:

1. a) Strážník má mít kameru trvale zapnutou nebo ji zapíná podle svého uvážení?

Strážník, který disponuje kamerou, ji nemusí mít trvale zapnutou, o pořízení záznamu rozhodne strážník ve smyslu svého oprávnění dle ustanovení § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „ZOP“).

1. b) Má strážník povinnost upozornit občana na to, že ho nahrává?

Strážník nemá zákonnou povinnost upozornit občana, že pořizuje záznam podle ustanovení § 24b ZOP.

1. c) Pokud občan komunikující se strážníkem strážníka vyzve, aby upustil od jeho nahrávání a kameru navíc odstranil, jak má strážník podle MP jednat?

Strážník v popsaném případě není nijak vázán přáním občana, svolení příslušné osoby k pořízení záznamu podle ustanovení § 24b ZOP není třeba, a měl by jednat přiměřeně situaci v souladu se ZOP.

1. d) Pokud strážník od nahrávání neupustí, jakým způsobem se může občan chování strážníka bránit?

Občan je povinen strpět záznam pořizovaný dle zákona strážníkem, následně však v případě důvodných pochybností je občan oprávněn využít veškeré legislativně dostupné prostředky ke své ochraně, např. podat si stížnost.

1. e) Jak může občan získat záznam vlastní osoby pořízený strážníkem?

Obecní policie poskytuje osobní údaje (tedy i záznam pořízený strážníkem) podle ustanovení § 24a odst. 2 ZOP policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Pokud MPB ve smyslu ustanovení § 10 ZOP oznámí věc spolu se záznamem jinému správnímu orgánu, může za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)) občan nahlížet do spisu, má právo činit si výpisy a právo na to, aby u tohoto správního orgánu si pořídil kopie spisu nebo jeho části a získal tak i záznam vlastní osoby pořízený strážníkem MPB.

1. f) Jak je se záznamem dále nakládáno? Tímto Vás žádám o stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů vydané pro tyto účely MP.

Se záznamem je nakládáno v souladu se ZOP, zejména ustanovením § 24a ZOP.

Stanoviska vydaná Úřadem na ochranu osobních údajů pro tyto účely naleznete na https://www.uoou.cz/kamerove-systemy/ds-2623/p1=2623.

1. g) O jaký výrobek jaké konkrétní firmy se jedná? Žádám Vás o kompletní návod k použití kamery. Nežádám Vás však o materiály obsahující obchodní tajemství.

Jedná se o výrobek firmy Variant plus, spol. s.r.o., univerzálni Full HD kamera, typové označení CD-50F. Návod, který je veřejně přístupný, přikládáme přílohou.

1.  h) Jak je zařízení chráněno proti zneužití ze strany strážníka (popř. MP), který zaznamenal své vlastní protiprávní jednání? Je záznam chráněn proti výmazu, přehrání jinými daty nebo pozměnění metadat? Je záznam šifrován a chráněn proti kopírování, aby nemohl být zneužit (např. umístěn anonymně na sociální síť strážníkem nebo někým, kdo nalezl strážníkem ztracenou kameru)?

Právo pořízení záznamu a ochrana před zneužitím záznamu je dána českou legislativou.

Postup nakládání se záznamovým zařízením i povinnosti jeho obsluhy jsou popsány v Závazném řídicím pokynu 1. náměstka ředitele č. 5/2015 ze dne 29. září 2015.

1. i) Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/93 Sb.), konkrétně: článek 7, odstavec 1 říká: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ A článek 10, odstavec 3 pokračuje: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ Na základě jakých právním norem se MP domnívá, že může pořizovat bez svolení občana jeho audiovizuální záznam a tím zasahovat do jeho nejzákladnějších práv a svobod?

MPB je držitelem zákonné licence k prolomení ochrany a nedotknutelnosti osobnosti na základě zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 24b odst. 1 ZOP a tímto je obecní policie přímo zmocněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy při plnění svých úkolů daných v ustanovení § 2 ZOP.

1. j) Jaké právní normy opravňují MP zveřejňovat a medializovat záznamy kamery ničím se neprovinivších osob (i když často částečně anonymizované)? Vhodné příklady lze nalézt např. na webu policejnidenik.cz.

MPB může zveřejňovat a medializovat pořízené záznamy v souladu s ustanovením § 2 písm. f) ZOP při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dále Vás žádám o veškeré interní předpisy a nařízení, které se týkají užívání kamery.

Přílohou Vám poskytujeme Závazný řídicí pokyn 1. náměstka ředitele č. 5/2015 ze dne 29. září 2015. Současně uvádíme, že všichni zaměstnanci MPB jsou seznámeni se zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i případnými následky jeho porušení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.