Výzvy MPB k podání vysvětlení od 23. 9. 2014 do 30. 9. 2014

07.10.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 33/2014

 Datum doručení žádosti dne: 30. 9. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 2. 10. 2014 

Záznam o poskytnutí informace:

V období ode dne 23. 9. 2014 do dne 30. 9. 2014 ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, MPB nevyužila svého oprávnění požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci. MPB tudíž nevyzvala k podání vysvětlení žádnou právnickou osobu ani fyzickou osobu podnikající.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.