Pracovníci Stavební policie MP Brno

04.08.2014 | Poskytované informace 2014


Číslo jednací: 106 - 22/2014
 Datum doručení žádosti dne:
24. 7. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 31. 7. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

V žádosti byly požadovány následující informace:

1. Požaduji sdělení podrobné specifikace důvodů, které Stavební policie Brno vágně označila jako „provozně-technické“ a které ve smyslu dokumentu MPB/023123/2013/SP/Tyr, ze dne 14. 2. 2014 vedly k přeložení místního šetření v nemovitosti Sokolská 361/10, Brno, 602 00, a to z původního data 25. 2. 2014 na termín 20. 3. 2014.

2. Požaduji zaslání jména a příjmení a funkčního zařazení všech osob provádějících za Stavební policii Brno místní šetření dne 20. 3. 2014 v nemovitosti Sokolská 361/10, Brno, 602 00. 

3. Požaduji zaslání jména a příjmení a funkčního zařazení všech osob zodpovědných za zpracování místního šetření ze dne 20. 3. 2014 v nemovitosti Sokolská 361/10, Brno, 602 00. 

4. Požaduji zaslání informací platového zařazení zaměstnance Stavební policie Brno Evy Týralové, přesné označení její funkce, resp. funkčního zařazení, datum od kdy je Eva Týralová zaměstnána u Stavební policie, délku po kterou je Eva Týralová u Stavební Policie Brno zaměstnána, příp. datum ukončení zaměstnaneckého poměru Evy Týralové u Stavební policie Brno

5. Požaduji zaslání informací jména a příjmení, platového zařazení a funkčního zařazení příslušníka Stavební policie Brno, který je přímým nadřízeným Evy Týralové, datum od kdy je tento příslušníkem Stavební policie, délku po kterou je členem Stavební policie Brno, příp. datum, ke kterému přestal být členem Stavební policie Brno.

K bodu 1 žádosti o informace:

V termínu 25. 2. 2014, na který byla Stavební policií svolána kontrolní prohlídka stavby Sokolská 10 v Brně, bylo svoláno mimořádné jednání pracovníků MPB. Vedoucí Stavební policie bylo uloženo přeložit svolanou kontrolní prohlídku na jiný termín.

K bodu 2 a 3 žádosti o informace:

Ing. Renata Machová, vedoucí oddělení Stavební policie
Michaela Mašková, samostatný odborný referent Stavební policie

K bodu 4 žádosti o informace:

- Ing. Eva Týralová, zaměstnána u MPB od 1. 1. 2008 jako samostatný odborný referent Stavební policie, délka, po kterou je u Stavební policie činí 6 let a 7 měsíců, v pracovním poměru doposud,

- na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů vydaných k jeho provedení (zejména nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a katalogu práce) je zařazena do 10. platové třídy.

K bodu 5 žádosti o informace:

- Ing. Renata Machová, zaměstnána u MPB od 1. 5. 2005 jako samostatný odborný referent Stavební policie, od 1. 7. 2013 jako vedoucí oddělení Stavební policie, délka, po kterou u Stavební policie činí 9 let a 3 měsíce, v pracovním poměru doposud,

- na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů vydaných k jeho provedení (zejména nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a katalogu práce) je zařazena do 11. platové třídy.

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.