Identifikace odtahů

13.11.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 36/2014

Datum doručení žádosti dne: 6. 11. 2014
Informace byla poskytnuta dne: 10. 11. 2014 

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vaší žádosti o identifikaci odtahů elektronicky doručené Městské policii Brno (dále jen „MPB“) dne 6. 11. 2014 evidované pod č. j. 106 – 36/2014 v souladu:

-       s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), žádost v části týkající se odtahů č. 00107357, 00110073 a 00110131 uvedených na Protokolu o odtažení motorového vozidla Brněnských komunikací a.s., odkládáme, neboť se tyto odtahy nevztahují k působnosti MPB. Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ je stanovena povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu, tedy k MPB, nikoli k jiným subjektům. Informacemi o těchto odtazích MPB nedisponuje. O odtažení vozidla ve veřejném zájmu při blokovém čištění komunikace tak, jak je uvedeno v předloženém protokolu, strážníci MPB nerozhodují a ze zákona ani nejsou oprávněni o odstranění vozidla rozhodnout, neboť MPB není vlastníkem ani správcem místní komunikace.

-       s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ zasíláme informace k části žádosti o odtahu č. 043116 uvedeném na Protokolu o odtažení motorového vozidla Brněnských komunikací a.s. Dne 22. 9. 2014 v cca 12 hodin na ulici Veveří 55 v Brně neoprávněně vozidlo zastavilo a stálo před vjezdem v místě ležícím mimo pozemní komunikaci a omezilo tím řidiče vjíždějící nebo vyjíždějící z tohoto místa. Událost s rozhodnutím strážníka o odstranění vozidla je evidována pod č.j.  MP-25625/13D-14 ze dne 22. 9. 2014. „Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.“ (§ 45 odst. 1, 4 zák. č. 361/2000 Sb.)  Dne 30. 9. 2014 bylo podezření ze spáchání výše popsaného přestupku ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o obecní policii“) oznámeno správnímu orgánu mimo MPB s předáním veškerého dostupného spisového materiálu obsahujícího důvody a důkazy o něž se podezření opírá. Spisový materiál obsahující zpracovávané potřebné osobní údaje MPB poskytuje podle ustanovení § 24a zákona o obecní policii pouze policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. 

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.