Řešení zaparkovaných vozidel strážníky na ul. Traubova, Brno

18.03.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 12/2013
Datum doručení žádosti dne: 1. 3. 2013
Informace byla poskytnuta dne: 14. 3. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

1) Pracovní směna strážnice s identifikačním č. 0154 dne 22. 1. 2013 proběhla v době od 7.00 hod do 19.00 hod na Jednotce dopravní  MPB s celoměstskou působností. Plnila úkoly obecní policie tím, že se podílela se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích s důrazem na odstraňování překážek v provozu na pozemních komunikacích. Během směny strážnice rozhodla o odstranění 10překážek na pozemních komunikacích, a to i z ulice Traubova v Brně.

2) Strážníci MPB jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších zákonných úkolů na celém území statutárního města Brna. MPB je jedním ze subjektů odhalování přestupků a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem se podílíme na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. To vše s ohledem na technické a kapacitní možnosti strážníků MPB a stanovené priority MPB, kterými jsou zaměření se strážníků zejména na problematická místa dle nápadu trestné a přestupkové činnosti, plnění úkolů dle potřeb města i příslušné městské části, plnění úkolů na základě poznatků z vlastní činnosti strážníka a samozřejmě výjezdy na oznámení na linku 156 tísňového volání občanů.

MPB projednává přestupky v blokovém řízení v souladu s ustanovením § 84 až § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona o přestupcích”).

Dne 25. 1. 2013 jste podal na linku 156 oznámení na parkující vozidla v zákazu zastavení na ulici Traubova v Brně a následně je zrušil, jelikož vozidla odjela. Na ulici Traubova v Brně strážníci řešili dne 28. 1. 2013 tři vozidla, dne 29. 1. 2013 jedno vozidlo a dne 22. 2. 2013 vozidla dvě.  Vzhledem k tomu, že mezi oznámením a příjezdem hlídky na ulici Traubovu v Brně je vždy časová prodleva, některá oznámená vozidla již zřejmě odjela a hlídka strážníků řešila vždy vozidla, která na místě vykazovala znaky spáchání dopravního přestupku. Blokové řízení je možné vést strážníkem pouze vůči osobě nacházející se na místě u vozidla. Z šesti zjištěných protiprávně parkujících vozidel nebyli zastižení 2 řidiči, kteří budou následně řešeni, uděleny byly dvě blokové pokuty a dvě domluvy.

Strážník při projednávání blokového řízení postupuje v souladu se zákonem a jeho individuální odpovědností a rozhodovací pravomocí s povinností podle ustanovení § 12 zákona o přestupcích, při určení druhu sankce a její výměry je přihlédnout k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení. Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 zákona o přestupcích, přestupek strážník projedná uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.

K Vašemu požadavku na rozepsání udělených pokutových bloků strážníkem u konkrétních registračních značek vozidel ve dnech 28. 1. 2013, 29. 1. 2013 a 22. 2. 2013 Vám bude zasláno samostatně rozhodnutí o odmítnutí zpřístupnění této části žádosti podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jako informací týkající se projevů osobní povahy a zasahující do soukromí fyzické osoby, neboť registrační značka silničního motorového vozidla je osobním údajem.