Práce ve výškách MPB

18.03.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 13/2013
 Datum doručení žádosti dne: 6. 3. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 15. 3. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

MPB k záchranným pracím ve výškách a nad volnou hloubkou může využít pouze znalosti strážníků zařazených do Jednotky operativního zásahu (dále jen „JOZ“).

JOZ je organizační celek strážníků MP s celoměstskou působností. Jednotka zajišťuje komplexní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

JOZ zabezpečuje výjezdy při ohrožení života a zdraví strážníků MP nebo hrozí-li škoda na majetku, při porušení ochrany objektů napojených na PCO nebo je-li důvodná obava z ohrožení života a zdraví občanů. Plní dílčí úkoly při živelných pohromách, neštěstích a nehodách většího rozsahu v součinnosti s PČR, CO, RZP, hasiči a dalšími. Spolupracuje s ostatními bezpečnostními složkami zejména při hromadném nasazení za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona.

Od kdy se datuje činnost a příprava ve výškách a nad volnou hloubkou u MPB?
Zakoupení první výstroje a zařazení výškových prací do výcviku strážníků JOZ se uskutečnilo v květnu 1993.

Co bylo impulsem zařazení této činnost a přípravy na ni mezi činnosti strážníků?
Hlavním impulsem bylo rozšíření možností při záchraně zdraví a života. Od počátku bylo stěžejním zájmem umožnění přístupu lékaře k osobě s důvodnou obavou, že je ohrožen její život anebo hrozí-li větší škoda na majetku v jinak nedostupných uzavřených bytech či jiných prostorách.

Jakým způsobem vznikal systém lezecké přípravy a výcvik u strážníků?Základy lanových technik byly převzaty od sportovních horolezců, kteří patřili mezi strážníky JOZ. Od roku 1996 do roku 1999 získávali strážníci JOZ absolvováním odborných kurzů osvědčení „Základního školení a výcviku členů lezeckých skupin“.

Od kdy probíhá lezecká příprava u MPB pouze v rámci resortu?
S ohledem na finanční náročnost kurzu zajišťují výcvik od roku 1999 vlastní instruktoři s platným osvědčením v rámci EU. Instruktoři mají oprávnění provádět školení a vydávat osvědčení pro výškové práce.

Které další složky MPB, kromě JOZ absolvují lezecký výcvik? Jsou tyto složky školeny i na provádění záchranných prací ve výškách a nad volnou hloubkou?V rámci MPB žádné další organizační celky neprochází školením na výškové práce.

Jaký je časový rozsah takovéto přípravy a je tato příprava totožná pro všechny složky?
Strážníci JOZ mají pravidelný výcvik jednou za měsíc. Strážníci JOZ, kteří jsou současně i instruktory absolvují jednou za rok týdenní kurz.

Kolikrát do roka využijí jednotky MPB lezecké techniky v rámci zásahů?Průměrně dochází k využití lezeckých technik pětkrát do měsíce, to je cca 60 zásahů ročně.

Kterými předpisy se činnost a příprava ve výškách a nad volnou hloubkou u MPB řídí?
Výcvik je prováděn ve smyslu NV 362/2005 a směrnice 2001/45/EU.