Podání na linku 156 dne 13. 3. 2013

29.03.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 15/2013
 Datum doručení žádosti dne: 14. 3. 2013 
 Informace byla poskytnuta dne: 25. 3. 2013      

Záznam o poskytnutí informace:

MPB přijala Vaše oznámení na tísňovou linku 156 dne 13. 3. 2013 v 8.14 hod se sdělením, že bílá dodávka parkuje na vjezdu do garáže na ulici Jiráskova 4, Brno a tímto Vám brání při výjezdu z Vaší garáže.

Oznámení měla realizovat Jednotka dopravní MPB s celoměstskou působností, jež se podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. MPB je jedním ze subjektů odhalování přestupků. Mezi oznámením
a příjezdem strážníka na příslušné místo v rámci statutárního města Brna je vždy určitá časová prodleva, zejména s ohledem na technické a kapacitní možnosti strážníků MPB.
Po uvolnění hlídky strážníků jste byl v 9:08 hod jako oznamovatel kontaktován
a MPB bylo sděleno, že vozidlo již odjelo.

Oprávnění strážníka dostavit se na místo a rozhodnout o odstranění vozidla v případě, kdy vozidlo již odjelo, bylo bezpředmětné. Strážníkovi je podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, určeno blokové řízení tzv. zkrácené řízení o přestupcích, které se provádí v případě, že přestupek je strážníkem spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a pachatel přestupku je ochoten zaplatit pokutu na místě ihned nebo převzít pokutový blok (na pokutu na místě nezaplacenou) s  následným zaplacením a strážník je oprávněn tento přestupek projednat v blokovém řízení. Není-li splněna některá z výše uvedených podmínek, strážník nemůže přestupek projednat v blokovém řízení, a protože blokové řízení je možné vést strážníkem pouze vůči osobě nacházející se na místě u vozidla, strážníci neměli možnost věc již řešit a důvod se na místo dostavit. Jelikož vozidlo odjelo, nemohli by strážníci věc řešit ani tzv. „parkovačkou“ vloženou za stěrač vozidla, u kterého se řidič vozidla nezdržuje.

Vámi předložená fotografie nemůže být podnětem k zahájení blokového řízení MPB vedeného podle ustanovení § 84 až § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Strážníci MPB jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o obecní policii“), k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších zákonných úkolů na celém území statutárního města Brna.

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona o obecní policii má každý právo požádat strážníky o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých povinností a oprávnění požadovanou pomoc poskytnout provedením zákroku nebo úkonu či jiného opatření v mezích zákona. Doporučujeme Vám při každém konkrétním zjištění nedodržování zákonů a jiných právních předpisů a nerespektování práv spoluobčanů obracet se vždy jednotlivě s oznámením na tísňovou linku 156 MPB.