Střelnice v Brně – Kníničkách

27.08.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 13/2009
Datum doručení žádosti dne: 10. 8. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 17. 8. 2009

Záznam o poskytnutí informace:

K požadovaným informacím v odstavcích označeným písmeny a) až c) žádosti vztahujících se k výjezdům na Vaše oznámení na střelnici v Brně – Kníničkách a postupu MP dne 20. 7. 2009 s negativním výsledkem a dne 8. 8. 2009, kdy došlo k předání oznámení s poznatkem na PČR, Vám tímto přílohou 4 listů poskytujeme dostupné informace a fotokopie dokumentů vztahující se k problematice této střelnice, vše při zohlednění povinné ochrany osobních údajů.

Obsah žádosti uvedený v odstavcích označených písmeny d) až f) žádosti s požadovanými informacemi: „kopie dokumentů dokládající:
d) bezpečnostní a hygienické podmínky střelnice,
e) povolení střelnice,
f) ve které dny a dobu může být střelnice provozována.“ se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) z.č. 106/99Sb. odkládá. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z.č. 106/99Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu, tedy odkládáme Vámi požadované informace překračující působnost MP. Vámi požadované doklady nemá MP povinnost shromažďovat, navíc dopisem MP pod č.j. MP/08/597/2009-AM ze dne 23.7.2009 Vám odpovědi na dotaz pod písmenem e) a f) bylo odpovězeno.