Stejnokroj strážníka

12.05.2008 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 06/2008
Datum doručení žádosti dne: 7. 5. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 9. 5. 2008

Záznam o poskytnutí informace odkazem na zveřejněnou informaci:

Strážníci MP jsou při výkonu své pravomoci povinni dle ustanovení § 9 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obecní policii) prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města. Stejnokroje strážníků městské policie dle § 27 zákona o obecní policii musí obsahovat jednotné prvky, které stanovilo ministerstvo vnitra vyhláškou č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, v platném znění. Tyto jednotné prvky však nelze považovat za jediné legální ošacení strážníka, ale za prvky sjednocující tak, aby bylo možno identifikovat strážníka ve smyslu ustanovení § 9 zákona o obecní policii. Také proto je v ustanovení § 27 zákona o obecní policii stanoveno oprávnění obce vydat vyhlášku, kterou si stanoví podrobnosti o stejnokroji a jeho nošení své obecní policie.

Podrobnosti o stejnokroji strážníků MP, jakož i o jeho nošení, stanovilo Zastupitelstvo města Brna obecně závaznou vyhláškou č. 8/1997, kterou se stanoví pracovní výstroj strážníků Městské policie Brno, ve znění pozdějších změn. Naposledy obecně závaznou vyhláškou č. 8/2006, kterou se vydává úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č.8/1997, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.37/2005, kterou se stanoví pracovní výstroj strážníků Městské policie Brno. Tuto naleznete na internetové adrese města http://www.brno.cz/ v Dokumentech města, u Vyhlášek a nařízení a opatření obecné povahy, pod vybraným typem dokumentu: Vyhlášky a po zadání příslušného roku. Na internetové adrese MP http://www.mpb.cz/ naleznete u Veřejných informací,  pod Povinně zveřejňovanými informacemi u č. 8 Dokumenty či u č.14 Přehledu právních předpisů nebo také u Informačního servisu MP Brno pod Vyhláškami.