Rušení nočního klidu

11.08.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 20/2010
 Datum doručení žádosti dne: 29. 7. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 10. 8. 2010

Záznam o poskytnutí informace:

Od 25.4.2010 do 27.7.2010 MPB při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a odhalování přestupků eviduje na místě areálu koupaliště TJ Tatran Starý Lískovecrestaurace Sport baru u Ligáče, Brno, celkem 14 událostí, týkajících se kontrol a oznámení zaměřených zejména na rušení nočního klidu. Z toho 7 událostí bylo realizováno na základě tel. oznámení občanů (čtyři od Vás) a 7 řešených na základě vlastní kontrolní činnosti MPB. Na úseku rušení nočního klidu zaznamenala MPB pouze dva případy, které byly shledány pozitivními, kdy došlo k odhalení přestupku ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, z toho jeden Vámi oznámený byl ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, předán příslušnému správnímu orgánu k dořešení ve správním řízení. I Vaše oznámení na spáchání přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo předáno správnímu orgánu k řešení.

Z celkového uvedeného počtu 14-ti událostí prověřili strážníci podezření z rušení nočního klidu s negativním výsledkem v 11-ti případech, což znamená, že v těchto 11-ti případech, nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Podle ustanovení § 2 odst. 4>zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se nevztahuje informační povinnost k obsahu Vaší žádosti týkající se požadovaného písemného sdělení jakým způsobem a kým bude zjednána náprava, tedy jak vyřešit problém s rušením nočního klidu i jak naložili s Vašimi ústními podněty (o těchto jste již byla ústně strážníky informována).

Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodování, vytváření nových informací, jako jsou rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady. Nad rámec svých informačních povinností sdělujeme následující. Zažádáno o měření hluku není, máte však právo o měření hluku požádat hygienickou stanici na svůj náklad sama. Zmiňované stavební řízení není věcí MPB a MPB nemusí být o jeho průběhu informována.

Z Vašeho dotazu lze však správně dovodit, že MPB není subjektem, který by dosáhl trvalé nápravy – tedy zajištění nočního klidu. Strážník MPB v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, (z podnětu oznámení i na základě vlastního poznatku) na místě provede zákrok, úkon či jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek či jiný správní delikt.